☰ Menu Prawe Menu ☰
Nowy Dwór Mazowiecki
Grafika zawierająca herb Nowy Dwór Mazowiecki

Poniedziałek 28.09.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Projekt uchwały w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie miasta Nowy Dwór Mazowiecki miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych oraz ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży

Uchwała  Nr

Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim

z dnia ……………..

 

w sprawie: ustalenia zasad usytuowania na terenie miasta Nowy Dwór Mazowiecki miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych oraz ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży.

 

Na podstawie art. 12 ust.1 i 2 ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (j.t. Dz. U. z 2007r. Nr 70, poz. 473 z póź. zm.) oraz art. 18 ust.2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 142, poz.1591 z póź. zm.) Rada Miejska w Nowym Dworze Mazowieckim uchwala co następuje:

§ 1

1.      Ustala się zasadę, że punkt sprzedaży napojów alkoholowych, przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży, jak i poza miejscem sprzedaży, nie może być usytuowany w najbliższej okolicy następujących obiektów:

a) placówek oświatowo-wychowawczych i opiekuńczych,

b) obiektów kultu religijnego,

c) stacjonarnych zakładów leczniczych,

d)      domów pomocy społecznej,

e) dworców kolejowych i dworca autobusowego.

2.      Usytuowanie punktów sprzedaży alkoholu, o których mowa w ust. 1 nie mogą zagrażać bezpieczeństwu użytkowników dróg, ani ograniczać ciągów pieszych poniżej 1,5 m szerokości

§ 2

1.      Ustala się na terenie miasta Nowy Dwór Mazowiecki limit punktów sprzedaży:

1/ dla punktów sprzedaży napojów alkoholowych powyżej 4,5% ( z wyjątkiem piwa)   

     przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży na 70 punktów,

2/ dla punktów sprzedaży napojów alkoholowych powyżej 4,5% (z wyjątkiem piwa)

    przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży na 30.

2.      Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wydane na podstawie dotychczasowych przepisów zachowują ważność do czasu upływu terminu określonego w zezwoleniu.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Nowy Dwór Mazowiecki.

§ 4

1.      Traci moc uchwała Nr XXXIV/433/2001 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 11 października 2001 roku w sprawie zasad usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych na terenie miasta Nowy Dwór Mazowiecki, warunków sprzedaży tych napojów oraz liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia w miejscu i poza miejscem sprzedaży.

2.      Traci moc uchwała Nr XLIV/573/2002 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 29 sierpnia 2002r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIV/433/2001 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 11 października 2001r.

3.      Traci moc uchwała nr IX/86/2003 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 10 lipca 2003r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXIV/433/2001 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 11 października 2001r.

4.      Traci moc uchwała Nr Xviii/175/08 Rady Miejskiej w nowym Dworze Mazowieckim z dnia 29 stycznia 2008r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIV/433/2001 Rady Miejskiej

§ 5

Uchwała w chodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

 

U z a s a d n i e n i e

 

1.      Uchwała Nr XXXIV/433/2001 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 11 października 2001 roku funkcjonuje w obiegu prawnym wraz z czterema uchwałami dokonującymi zmian w jej treści, powoduje to nie czytelność aktu prawnego. Ujednolicenie tekstu daje możliwość łatwiejszego odczytania i opublikowania w bip-e w całości oraz łatwiejsze jego stosowania.

W związku z rozbudową miasta, powstających nowych osiedli mieszkalnych zwiększa się zapotrzebowanie na punkty sprzedaży napojów alkoholowych. Dotychczasowy limit punktów 60 - zostanie wkrótce wyczerpany. Obecnie do wykorzystania pozostało 2 punkty. Wnosimy o zwiększenie limitu do 70 punktów, oraz na gastronomię 30. Brak miejsc sprzedaży napojów alkoholowych powyżej 4,5%; wywoła niezadowolenie wśród mieszkańców ubiegających się o zezwolenia na sprzedaż alkoholu 


 
 
liczba odwiedzin: 13445414

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X