☰ Menu Prawe Menu ☰
Nowy Dwór Mazowiecki
Grafika zawierająca herb Nowy Dwór Mazowiecki

Czwartek 26.11.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim w sprawie wypłaty ekwiwalentu dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych

                                                                                                                      Projekt

 

                                   Uchwała Nr         /16

                   Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim

                                 z dnia           listopada 2016 r.

 

 

w sprawie wypłaty ekwiwalentu dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych biorących udział w działaniach ratowniczych lub szkoleniach organizowanych przez Państwową Straż Pożarną lub gminę.

 

 

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 i 1579 ) oraz art. 28 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej ( tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 191, 298, 304 ) uchwala się co następuje :

 

                                                   § 1

 

1. Ustala się wysokość ekwiwalentu wypłacanego z budżetu gminy za udział w akcjach ratowniczych w wysokości 16 zł za godzinę,  natomiast za udział w   szkoleniach pożarniczych w wysokości 8 zł za godzinę.

2. Ekwiwalent wypłaca się za każdą godzinę udziału  w działaniach ratowniczych lub szkoleniach. W przypadku gdy czas akcji nie wynosi pełnej godziny ekwiwalent zostanie przeliczony na minuty  i  proporcjonalnie obliczony.

 

                                                   § 2

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Nowy Dwór Mazowiecki.

 

                                                    § 3

 

Traci moc uchwała nr XXIX/300/08 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 16 grudnia 2008 roku.

 

                                                    § 4

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 r. i podlega ogłoszeniu w  Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Burmistrz

/-/ Jacek Kowalski

 

UZASADNIENIE

 

 

 

  Zgodnie z art. 28 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej ( tekst jednolity : Dz. U. z 2016 r. poz. 191, 98, 304 ) członek ochotniczej straży pożarnej, który uczestniczył w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub gminę otrzymuje ekwiwalent pieniężny.

 

 

Wysokość ekwiwalentu ustala rada gminy w drodze uchwały. Wysokość ekwiwalentu nie może przekraczać 1/175 przeciętnego wynagrodzenia ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” przed dniem ustalenia ekwiwalentu, za każdą godzinę udziału w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym.

 

Obecnie zgodnie z Monitorem Polskim z dnia 9 sierpnia 2016 r. poz. 782 przeciętne wynagrodzenie za ostatni kwartał wynosi 4.019,78 zł, a więc ekwiwalent za jedną godzinę nie może przekroczyć kwoty 22,96 zł.  Środki na realizację powyższego zadania zostały uwzględnione w budżecie Miasta na 2017 r.

 

Uchwała podlega ogłoszeniu w wojewódzkim dzienniku urzędowym, a to z uwagi na treść art. 13 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 449 ).

 

 

 

                                                                        Burmistrz Miasta

                                                               

                                                                     /-/   Jacek Kowalski

 

 

 

Wytworzył:
Piotr Rogiński
(2016-11-15)
Udostępnił:
Sebastian Bańbura
(2016-11-15 13:49:29)
Ostatnio zmodyfikował:
Sebastian Bańbura
(2016-11-15 14:39:51)
 
 
liczba odwiedzin: 13654911

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X