☰ Menu Prawe Menu ☰
Nowy Dwór Mazowiecki
Grafika zawierająca herb Nowy Dwór Mazowiecki

Czwartek 26.11.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Nowy Dwór Mazowiecki na rok 2016

UCHWAŁA NR XXV / … /2016    

RADY MIEJSKIEJ W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM

z dnia 6 grudnia 2016r.

w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Nowy Dwór Mazowiecki na rok 2016

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016r. poz. 446 z późn. zm.), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870) oraz § 5 ust. 2 uchwały Nr XXIII/255/2012 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 18 września 2012r. w sprawie utworzenia wydzielonych rachunków dochodów dla jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty, Rada Miejska w Nowym Dworze Mazowieckim uchwala, co następuje:

§ 1

1.    Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu miasta na 2016r. zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,

1) zmniejsza się dochody budżetu miasta o kwotę 6.799.287,50 zł,

2) zwiększa się dochody budżetu miasta o kwotę 306.017,50 zł.

2. Plan dochodów budżetu miasta ogółem wynosi 131.791.015,04 zł, w tym:

1) dochody bieżące w kwocie: 122.798.990,26 zł,

2) dochody majątkowe w kwocie: 8.992.024,78 zł.

§ 2

1. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu miasta na 2016r. zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały:

1) zmniejsza się wydatki budżetu miasta o kwotę 4.600.764,80 zł,

2) zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę 656.420,80 zł.

2. Plan wydatków budżetu miasta ogółem wynosi 136.127.708,04 zł, w tym:

1) wydatki bieżące w kwocie: 119.461.364,50 zł,

2) wydatki majątkowe w kwocie: 16.666.343,54 zł.

§ 3

1.   Zwiększa się deficyt budżetu miasta o kwotę 2.548.926,00 zł do wysokości 4.336.693,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

a)       wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych w kwocie 4.116.126,00 zł,

b)       pożyczki w kwocie 220.567,00 zł.

2.  Zwiększa się przychody budżetu o kwotę 2.548.926,00 zł.

3.  Przychody budżetu w wysokości 5.115.199,31 zł (kredyt długoterminowy), przeznacza się na rozchody w wysokości 5.115.199,31 zł (spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek).

4.  Przychody budżetu w wysokości 9.451.892,31 zł, rozchody w wysokości 5.115.199,31 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4

1. Wprowadza się zmiany w dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej.

2. Załącznik „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej” po zmianach otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5

1. Wprowadza się zmiany w dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.

2. Załącznik „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2016r.”, po zmianach otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6

1. Wprowadza się zmiany w wydatkach na realizację zadań określonych w miejskim programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Załącznik „Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w miejskim programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych”, po zmianach otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7

1. Wprowadza się zmiany w planie dotacji podmiotowych oraz celowych dla podmiotów  zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych.

2. Załącznik „Dotacje w 2016r.”, po zmianach otrzymuje brzmienie określone w załączniku  Nr 7  do niniejszej uchwały.

§ 8

1. Wprowadza się zmiany w planie przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego.

2. Załącznik „Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego” po zmianach otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 9

1. Wprowadza się zmiany w dochodach i wydatkach wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty.

2. Załącznik „Dochody i wydatki wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty”, po zmianach otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 10

1. Wprowadza się zmiany w wydatkach na zadania inwestycyjne na 2016r. nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową.

2. Załącznik „Wydatki na zadania inwestycyjne na 2016r. nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową” po zmianach otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 11

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 12

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2016.

2. Uchwała podlega ogłoszeniu.

 

Burmistrz

/ - / Jacek Kowalski

Wytworzył:
Anna Palczowska
Udostępnił:
Martyna Kordulewska
(2016-11-29 12:19:32)
Ostatnio zmodyfikował:
Martyna Kordulewska
(2016-11-29 12:47:36)

 
 
liczba odwiedzin: 13654972

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X