☰ Menu Prawe Menu ☰
Nowy Dwór Mazowiecki
Grafika zawierająca herb Nowy Dwór Mazowiecki

Czwartek 26.11.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Projekt uchwały w sprawie określenia regulaminu otwartego konkursu ofert na zapewnienie możliwości korzystania z wychowania przedszkolnego oraz kryteriów wyboru ofert

UCHWAŁA NR ……………………2016

RADY MIEJSKIEJ W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM

Z DNIA 06 GRUDNIA 2016 ROKU

W sprawie: określenia regulaminu otwartego konkursu ofert na zapewnienie możliwości   korzystania   z wychowania przedszkolnego oraz kryteriów wyboru ofert

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1991r. o samorządzie gminnym (Dz. u. z 2016r.,  poz. 446) art. 90 ust 1b, 1d, 1 f ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty ( Dz. U. z 2015r.,  poz. 2156 ze zam.)  uchwala się co następuje :

§ 1

Określa się Regulamin otwartego konkursu oraz kryteria wyboru ofert na realizację zadania pod nazwą „Zapewnienie dzieciom w wieku przedszkolnym zamieszkałym na terenie  Miasta Nowy Dwór Mazowiecki możliwości korzystania z wychowania przedszkolnego na zasadach określonych w art. 90 ust. 1b, 1d, 1e, 1f  ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty ( Dz. U. z 2015r.,  poz. 2156 ze zam.) oraz w Uchwale  nr XLI/495/14 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim  z dnia 24 czerwca 2014 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych  w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Nowy Dwór Mazowiecki”, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Nowy Dwór Mazowiecki

§ 3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. 

 

Załącznik do Uchwały Nr…../2016

Rady Miasta Nowy Dwór Mazowiecki

z dnia 06 grudnia 2016r.

 

Regulamin otwartego konkursu ofert na realizację zadania pod nazwą „Zapewnienie dzieciom w wieku przedszkolnym zamieszkałym na terenie  Miasta Nowy Dwór Mazowiecki możliwości korzystania z wychowania przedszkolnego na zasadach określonych w art. 90 ust. 1b, 1d, 1 f ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty ( Dz. U. z 2015r.,  poz. 2156 ze zam.) oraz w Uchwale  nr XLI/495/14 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim  z dnia 24 czerwca 2014 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Nowy Dwór Mazowiecki”.

§ 1

Regulamin określa tryb przeprowadzania otwartego konkursu na realizację wychowania przedszkolnego poprzez zagwarantowanie dzieciom zamieszkałym na ternie Miasta Nowy Dwór Mazowiecki miejsc w niepublicznych przedszkolach na zasadach określonych w art. 90 ust. 1b ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty ( Dz. U. z 2015r.,  poz. 2156 ze zam.) oraz w Uchwale  nr XLI/495/14 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim  z dnia 24 czerwca 2014 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych  w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Nowy Dwór Mazowiecki”.

§ 2

Podmiotami uprawnionymi do przystąpienia do konkursu są niepubliczne przedszkola, wpisane do rejestru palcówek niepublicznych prowadzonych przez Miasto Nowy Dwór Mazowiecki.

§ 3

1.   Przystępując do otwartego konkursu ofert, osoba prowadząca niepubliczne przedszkole składa zobowiązanie do przestrzegania warunków, o których mowa odpowiednio w art. 90 ust. 1b ustawy o systemie oświaty.

2.   Ofertę wraz z załącznikami składa w formie pisemnej w Urzędzie Miejskim w Nowym Dworze Mazowieckim, w terminie podanym w ogłoszeniu o konkursie ofert.

3.   Otwarty konkurs ogłasza się:

1)   w Biuletynie Informacji Publicznej,

2)   w siedzibie Urzędu Miejskiego 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki ul. Zakroczymska 30,

3)   na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Nowym Dworze Mazowieckim.

4.   W ogłoszeniu o otwartym konkursie ofert wskazuje się:

1)   rodzaj zadania,

2)   wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania,

3)   zasady przyznawania dotacji,

4)   terminy i warunki realizacji zadania,

5)   termin składania ofert,

6)   tryb i kryteria wyboru ofert oraz termin dokonania wyboru ofert,

7)   zrealizowane zadania publiczne tego samego rodzaju i związane z nimi koszty w roku ogłoszenia otwartego konkursu ofert i w roku poprzednim.

§ 4

1.    Przy ocenie oferty będą brane pod uwagę kryteria formalne:

1) posiadanie wpisu do rejestru palcówek niepublicznych prowadzonych przez   

Miasto Nowy Dwór Mazowiecki,

2) zgodność oferty z celami konkursu,

3) złożenie oferty wraz z załącznikami na formularzach stanowiących załączniki      do ogłoszenia,

4) podpisane oferty przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli
w imieniu oferenta,

5) wykaz kadry pedagogicznej z podaniem kwalifikacji zawodowych, przewidzianej do prowadzenia zajęć edukacyjnych, opiekuńczych
i wychowawczych w ramach realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego i pozostałych zajęć przedszkolnych z dziećmi objętymi ofertą,

6) zaświadczenie wystawione nie wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert z Urzędu Skarbowego i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o braku zaległości w uiszczaniu podatków i składek,

7) oświadczenie o wyrażeniu zgody o przystąpieniu do elektronicznego naboru  dzieci do przedszkola zgodnie z zasadami określonymi dla Miasta Nowy Dwór Mazowiecki.

2.   Oferta niespełniająca wymogów formalnych podlega odrzuceniu.

3.   Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

4.   Przy ocenie oferty będą brane pod uwagę kryteria merytoryczne:

1)   Powierzchnia użytkowa w m2 na każdego ucznia,

2)   Liczba i rodzaj zajęć dodatkowych,

3)   Doświadczenie w prowadzeniu przedszkola spełniającego warunki określone w art. 90 ust. 1b ustawy o systemie oświaty (Dz. u. z 2015r., poz. 2156 ze zm.), w celu zapewnienia dzieciom kontynuacji wychowania przedszkolnego,

4)   Baza lokalowa, wyposażenie w pomoce dydaktyczne, plac zabaw dostosowany do potrzeb dzieci oraz opis realizowanego w przedszkolu programu nauczania, wychowania i opieki oraz udzielonej pomocy psychologiczno-pedagogicznej,

§ 5

1.   Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki powołuje komisję konkursową do oceny ofert w trybie zarządzenia. W skład komisji konkursowej wchodzi od trzech do pięciu członków.

2.   Komisja konkursowa może zwrócić się do oferenta o złożenie dodatkowych dokumentów, udzielenie dodatkowych wyjaśnień lub informacji.

3.   Nieuzupełnienie oferty bądź niedokonanie czynności we wskazanym przez komisję konkursową terminie skutkuje odrzuceniem oferty.

4.   Członkowie komisji dokonują oceny i następnie rekomendują Burmistrzowi Miasta Nowy Dwór Mazowiecki najkorzystniejsze oferty przyznając punkty za poszczególne elementy oferty, według kryteriów wymienionych w § 4 ust 4. Członkowie komisji przyznają liczbę punktów od 0 do 5 za każde kryterium.         

5.   Liczba punktów przyznawanych poszczególnym podmiotom stanowi średnią arytmetyczną.

6.   W konkursie zostaną rekomendowane oferty, które w kolejności uzyskają największą liczbę punktów i zapewnią wymaganą liczbę miejsc dla uczniów.

7.   Dokonanie oceny oferty nastąpi w terminie do 14 dni od upływu terminu składania ofert.

8.   Wynik podlega zatwierdzeniu przez Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki.

9.   Od decyzji Burmistrza o rozstrzygnięciu konkursu nie przysługuje odwołanie.

§ 6

1.   Każdą czynność komisji konkursowej wpisuje się do protokołu z wyboru ofert, zawierającego w szczególności :

1)   datę konkursu i terminy posiedzeń komisji konkursowej,

2)   skład komisji konkursowej,

3)   nazwy podmiotów prowadzących niepubliczne przedszkola, które złożyły oferty w konkursie,

4)   nazwy podmiotów, których oferty nie były rozpatrywane z podaniem przyczyn nierozpatrzenia,

5)   liczbę punktów przyznanych poszczególnym podmiotom,

6)   rekomendowanie przedszkoli do prowadzenia wychowania przedszkolnego, na warunkach określonych w art. 90 ust. 1b ustawy o systemie oświaty,

7)   podpisy członków komisji.

§ 7

1.   Niezwłocznie po zatwierdzeniu wyboru ofert przez Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki wyniki konkursu ogłasza się:

1)   w Biuletynie Informacji Publicznej,

2)   w siedzibie Urzędu Miejskiego w Nowym Dworze Mazowieckim ul.  Zakroczymska 30,

3)   na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Nowym Dworze Mazowieckim.

2.   Ogłoszenie, o którym  mowa w ust. 1 powinno zawierać nazwy przedszkoli niepublicznych wybranych w konkursie wraz z określeniem organów prowadzących te przedszkola. 

 

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 14 ust. 3b ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw ( Dz. U. z 2015r., poz. 35) z dniem 1 września 2017 roku dzieci 3 letnie nabędą prawo przyjęcia do przedszkola lub innej formie wychowania przedszkolnego. Zadaniem gminy właściwej dla miejsca zamieszkania dziecka jest zapewnienie miejsca w przedszkolu lub innej formie wychowania przedszkolnego dla wszystkich dzieci w wieku 3,4,5 i 6 lat zgłoszonych do wychowania przedszkolnego.  Ponieważ liczba miejsc w przedszkolach, dla których organem prowadzących jest Miasto Nowy Dwór Mazowiecki jest niewystarczająca do spełnienia powyższych obowiązków ustawowych, gmina ma prawo wskazać miejsce w placówce niepublicznej oraz obowiązek przekazania dotacji na dziecko równej w wysokości równej wydatkom bieżącej placówce, w której dziecko będzie realizowało wychowania przedszkolne  W celu wyłonienia placówek niepublicznych, które od 1 września 2017 roku będą przyjmowały do wychowania przedszkolnego mieszkańców Nowego Dworu Mazowieckiego, Burmistrz Miasta ma obowiązek ogłoszenia otwartego konkursu ofert w trybie art. 90 ust 1d ustawy o systemie oświaty. Przed ogłoszeniem konkursu, zgodnie z art. 90 ust 1f Rada Miejska uchwala regulamin otwartego konkursu oraz kryteria wyboru ofert.

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Martyna Kordulewska
(2016-11-29 14:40:02)
Ostatnio zmodyfikował:
Martyna Kordulewska
(2016-11-29 14:47:02)

 
 
liczba odwiedzin: 13654799

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X