☰ Menu Prawe Menu ☰
Nowy Dwór Mazowiecki
Grafika zawierająca herb Nowy Dwór Mazowiecki

Poniedziałek 28.09.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zarządzenie Nr 18/2017 Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki z dnia 5 stycznia 2017 r. w sprawie: upoważnienia pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Dworze Mazowieckim do prowadzenia postępowań oraz wydawania decyzji administracyjnych.

Z A R Z Ą D Z E N I E  Nr 18/2017

Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki

z dnia 5 stycznia 2017 r.

 

w sprawie: upoważnienia pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Dworze Mazowieckim do prowadzenia postępowań oraz wydawania decyzji administracyjnych.
 

Na podstawie art. 7 ust. 1a ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 966 ze zm.) oraz art. 7 ust. 2, art. 54 ust. 11 ustawy
z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 1793 ze zm.), na wniosek Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Dworze Mazowieckim zarządzam, co następuje:

§ 1

Upoważniam Panią Agnieszkę Pogorzelską – Kierownika Działu Pomocy Środowiskowej
w Ośrodku Pomocy Społecznej w Nowym Dworze Mazowieckim, przy ul. Partyzantów 7,
05-100 Nowy Dwór Mazowiecki w przypadku nieobecności w pracy Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Dworze Mazowieckim do:

1.     prowadzenia postępowania w sprawach z zakresu dodatków mieszkaniowych, w tym do wydawania decyzji administracyjnych w tych sprawach,

2.     prowadzenia postępowań indywidualnych w sprawach z zakresu świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, należących do właściwości gminy oraz do wydawania w tych sprawach decyzji administracyjnych, na podstawie art. 7 ust. 2, art. 54 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

 

§ 2

Upoważnienie udziela się na czas nieokreślony. Wygasa ono z chwilą cofnięcia upoważnienia albo rozwiązania stosunku pracy.

  § 3

Upoważnienie udziela się bez prawa do substytucji.

  § 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

        

B u r m i s t r z

                                                                          (-) Jacek Kowalski

Wyrażam zgodę

 

……………………..………..

(data i podpis pracownika)

 

 

 

 

 

 


 
 
liczba odwiedzin: 13445295

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X