☰ Menu Prawe Menu ☰
Nowy Dwór Mazowiecki
Grafika zawierająca herb Nowy Dwór Mazowiecki

Poniedziałek 28.09.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Uchwała Nr XLVI/525/2018 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie utworzenia w mieście Nowy Dwór Mazowiecki odrębnego obwodu głosowania dla przeprowadzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018r.

UCHWAŁA  NR XLVI/525/2018

RADY MIEJSKIEJ W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM

z dnia 31 sierpnia 2018r.

 

w sprawie utworzenia w mieście Nowy Dwór Mazowiecki odrębnego obwodu głosowania dla przeprowadzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów  i sejmików województw oraz wyborów wójtów, burmistrzów    i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018r.

 

 

Na podstawie art. 12 § 4, § 5 i § 10 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 roku Kodeks Wyborczy (j. t. Dz. U. z 2018r., poz. 754, 1000, 1225, 1238, 1282, 1321 i poz. 1349) oraz art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2018r., poz. 994, 1000, 1349 i poz. 1432), Rada Miejska w Nowym Dworze Mazowieckim, uchwala, co następuje:

 

§ 1. Na wniosek Burmistrza Miasta tworzy się na obszarze miasta Nowy Dwór Mazowiecki jeden odrębny obwód głosowania z określonym numerem 13,   z siedzibą w Szpitalu Powiatowym w Nowym Dworze Mazowieckim przy  ul. Miodowej 2 ( Nowodworskie Centrum Medyczne).

Obwód głosowania tworzy się dla przeprowadzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów  i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018r.

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Nowy Dwór Mazowiecki.

 

§ 3. Uchwała podlega niezwłocznemu przekazaniu Wojewodzie Mazowieckiemu   i Komisarzowi Wyborczemu w Warszawie. 

 

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty w mieście Nowy Dwór Mazowiecki oraz w Biuletynie Informacji Publicznej. 

 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia.

                                                                          

 

 

Przewodniczący

Rady Miejskiej 

/-/ Krzysztof Bisialski

 

Załącznik do Uchwały Nr XLVI/525/2018

Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim

 z dnia 31 sierpnia 2018r.

 

OBWÓD GŁOSOWANIA

GRANICE OBWODU, NUMER OBWODU,

SIEDZIBA OBWODOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ

 

 

 

 

Numer obwodu

Granice obwodu głosowania

Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej

 

13

 

Szpital Powiatowy w Nowym Dworze Mazowieckim przy

ul. Miodowej 2

(Nowodworskie Centrum Medyczne)

 

 

Szpital Powiatowy w Nowym Dworze Mazowieckim przy

ul. Miodowej 2

(Nowodworskie Centrum Medyczne)

 

 

 

 

 

 

 

  Uzasadnienie

do Uchwały Nr XLVI/525/2018

Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim

z dnia 31 sierpnia 2018r.

 

 

W związku z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów  z dnia 13 sierpnia 2018 r. w sprawie zarządzenia  na dzień 21 października 2018r. wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast ( Dz. U. poz. 1561), zachodzi konieczność utworzenia w mieście Nowy Dwór Mazowiecki odrębnego obwodu głosowania.

Przepisy Kodeksu wyborczego (art. 12 § 4 ) stanowią, iż rada gminy, w drodze uchwały, na wniosek burmistrza, tworzy odrębny obwód głosowania w zakładzie leczniczym (...), jeżeli w dniu wyborów będzie w nim przebywać, co najmniej 15 wyborców.  Natomiast w § 5 art. 12 Kodeksu wyborczego wskazano, że  w wyborach samorządowych obwód odrębny tworzy się, jeżeli w dniu wyborów będzie w nim przebywać co najmniej 15 wyborców ujętych w rejestrze wyborców prowadzonym w gminie ( tej gminie – na terenie której położona jest jednostka).

Dyrektor Nowodworskiego Centrum Medycznego w Nowym Dworze Mazowieckim wyraził opinię, że w związku ze spełnieniem wymogów wynikających    z cytowanego wyżej przepisu, nie ma przeszkód dotyczących utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Szpitalu Powiatowym w Nowym Dworze Mazowieckim.

W powyższej sytuacji podjęcie uchwały przez Radę Miejską jest zasadne.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 
 
liczba odwiedzin: 13445493

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X