UCHWAŁA  Nr VII/81/15

RADY MIEJSKIEJ W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM

z dnia 20 czerwca 2015r.

 

w sprawie utworzenia w mieście Nowy Dwór Mazowiecki odrębnego obwodu głosowania dla przeprowadzenia referendum ogólnokrajowego w dniu 06 września 2015r.

 

 

Na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 14 marca 2003r. o referendum ogólnokrajowym ( Dz. U. z 2015r., poz. 318, art. 12 § 4 ustawy z dnia      5 stycznia 2011 r.  Kodeks Wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 z późn.zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (Dz. U. z 2013, poz. 594 z późn. zm.), na wniosek Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki, Rada Miejska w Nowym Dworze Mazowieckim, uchwala, co następuje:

§ 1

 

W celu przeprowadzenia głosowania w referendum ogólnokrajowym w dniu 06 września 2015r., tworzy się na obszarze Miasta Nowy Dwór Mazowiecki jeden odrębny obwód głosowania z określonym numerem 13, z siedzibą w Szpitalu Powiatowym w Nowym Dworze Mazowieckim przy ul. Miodowej 2 ( Nowodworskie Centrum Medyczne).

 

§ 2

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Nowego Dworu Mazowieckiego.

 

§ 3

 

Uchwała podlega niezwłocznemu przekazaniu Wojewodzie Mazowieckiemu                  i Komisarzowi Wyborczemu w Warszawie. 

 

§ 4

 

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty w mieście Nowy Dwór Mazowiecki oraz w Biuletynie Informacji Publicznej. 

 

§ 5

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.                  

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

                                                              / - / Krzysztof Bisialski

 

 

 

 

 

Załącznik do Uchwały Nr VII/81/15

Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim

 z dnia  20 czerwca 2015r.

 

OBWÓD GŁOSOWANIA

GRANICE OBWODU, NUMER OBWODU,

SIEDZIBA OBWODOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ

 

 

 

 

Numer obwodu

Granice obwodu głosowania

Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej

 

13

 

Szpital Powiatowy w Nowym Dworze Mazowieckim przy

ul. Miodowej 2

(Nowodworskie Centrum Medyczne)

 

 

Szpital Powiatowy w Nowym Dworze Mazowieckim przy

ul. Miodowej 2

(Nowodworskie Centrum Medyczne)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Wytworzył:
Udostępnił:
Sebastian Bańbura
(2015-06-26 13:03:36)
Ostatnio zmodyfikował:
Sebastian Bańbura
(2015-06-26 13:05:50)