Zarządzenie nr 102/2015

Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki

z dnia  16 lipca 2015r.

 

w sprawie powołania w Urzędzie Miejskim w Nowym Dworze Mazowieckim Zespołu ds. Referendum Ogólnokrajowego zarządzonego na dzień 06 września 2015r.

 

Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013, poz. 594 ze zm.) oraz art. 181 ustawy z dnia 05 stycznia 2011r. – Kodeks Wyborczy ( Dz. U. Nr 21, poz. 112 z późn. zm.) w związku z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 2003r. o referendum ogólnokrajowym (Dz. U. z 2015r., poz. 318) zarządzam, co następuje:

 

§ 1

Powołuję w Urzędzie Miejskim w Nowym Dworze Mazowieckim Zespół ds. Referendum Ogólnokrajowego zarządzonego na dzień 06 września 2015r., zwanym dalej Zespołem w składzie:

1.   Przewodniczący Zespołu:                  Zenon Klimczewski

Naczelnik Wydziału Promocji  i Komunikacji Społecznej – Pełnomocnik Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki ds. wyborów – Urzędnik Wyborczy,

 

2.   Zastępca Przewodniczącego Zespołu:  Maria Stawicka

Naczelnik Wydziału Spraw   Obywatelskich – zastępca Urzędnika Wyborczego,

 

3.   Członkowie Zespołu:                         Anna Kowalska

 Naczelnik Wydziału Organizacyjnego.

 Pełni funkcję Przewodniczącego

 Zespołu, podczas jednoczesnej

 nieobecności w pracy

 Przewodniczącego Zespołu i

 Zastępcy Przewodniczącego Zespołu,

                                                                                Małgorzata Burzyńska  

Podinspektor w Wydziale    Organizacyjnym

Monika Sałaszewska

Inspektor w Wydziale    Organizacyjnym,

            Zofia Abramczuk

Inspektor w Wydziale Spraw Obywatelskich,

 

 

Urszula Kleniewska

Inspektor w Wydziale Spraw Obywatelskich,

 

Anna Serwatka

Samodzielny Referent w Wydziale Spraw Obywatelskich,

 

Bożenna Bułka

Inspektor w Wydziale Finansowym.

§ 2

Do zadań Zespołu należy zapewnienie sprawnej i terminowej realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej związanych z przygotowaniem,   i przeprowadzeniem na terenie Miasta Nowy Dwór Mazowiecki  referendum ogólnokrajowego, zarządzonego na dzień 06 września 2015r., a także zadań wynikających z ustawy z dnia 14 marca 2003r. o referendum ogólnokrajowym (Dz. U. z 2015r., poz. 318) oraz czynności referendalnych wynikających   z kalendarza czynności związanych z przeprowadzeniem referendum ogólnokrajowego, stanowiącego załącznik do Postanowienia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 czerwca 2015r. o zarządzeniu  ogólnokrajowego referendum ( Dz. U. poz. 852).

§ 3

Do zadań Zespołu należy w szczególności zapewnienie obsługi organizacyjno   – technicznej obwodowych komisji ds. referendum, a w szczególności:

1.   współudział w przygotowaniu i przeprowadzeniu szkoleń członków obwodowych komisji ds. referendum, w tym przygotowanie materiałów szkoleniowych i stosownych dokumentów (materiały referendalne, projekty uchwał obwodowych komisji ds. referendum, lista obecności, inne),

2.   zakup materiałów biurowych i wyposażenia oraz ich dystrybucja dla obwodowych komisji ds. referendum,

3.   przygotowanie stosownych umów i oświadczeń związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem referendum,

4.   przygotowanie spisu wyborców, tj. osób uprawnionych do głosowania,

5.   przygotowanie niezbędnych informacji dla wyborców, w tym wyborców niepełnosprawnych,

6.   nadzór nad przygotowaniem lokali obwodowych komisji ds. referendum,

7.   wykonywanie czynności związanych z odbiorem kart do głosowania, spisów wyborców uprawnionych do głosowania oraz pieczęci według ustalonego harmonogramu i przygotowanie stosownych protokołów,

8.   zapewnienie dyżurów w przeddzień głosowania oraz w dniu głosowania,

9.   przekazanie Komisarzowi Wyborczemu w Warszawie protokołów głosowania przyjętych od obwodowych komisji ds. referendum,

10.               przyjęcie od obwodowych komisji ds. referendum w depozyt materiałów referendalnych, pieczęci i dokumentacji,

11.               przygotowanie wypłat należności pieniężnych przysługującym członkom obwodowych komisji ds. referendum oraz wynikających z zawartych umów,

12.               dokonanie rozliczenia finansowego z przeprowadzonego referendum ogólnokrajowego,

13.               dokonanie archiwizacji dokumentacji z referendum ogólnokrajowego,

14.               wykonywanie innych niewymienionych, koniecznych czynności związanych        z przygotowaniem i przeprowadzeniem referendum ogólnokrajowego na terenie Miasta Nowy Dwór Mazowiecki, wynikających z przepisów prawnych.

 

 

§ 3

 

Naczelnicy wymienionych Wydziałów określą harmonogram poszczególnych  czynności, wskazując jednocześnie osoby odpowiedzialne za ich należyte i terminowe wykonanie.

§ 4

 

Zobowiązuję Naczelników Wydziałów Urzędu Miejskiego w Nowym Dworze Mazowieckim do udzielania osobom wchodzącym w skład Zespołu wszelkiej niezbędnej pomocy przy realizacji zadań związanych z przygotowaniem   i przeprowadzeniem referendum ogólnokrajowego na terenie Miasta.

 

§ 5

 

Zespół ulega rozwiązaniu z chwilą wykonania wszystkich zadań związanych z przygotowaniem, przeprowadzeniem i rozliczeniem referendum ogólnokrajowego.

§ 6

 

Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Miasta oraz Przewodniczącemu Zespołu.

§ 7

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

Z up. Burmistrza

/-/ Janusz Mikuszewski

Z-ca Burmistrza 

 


Wytworzył:
Maria Stawicka.
(2015-07-16)
Udostępnił:
Sebastian Bańbura
(2015-07-17 12:58:16)
Ostatnio zmodyfikował:
Sebastian Bańbura
(2015-07-17 13:03:25)