Zarządzenie nr 105/2015

Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki

z dnia  23 lipca 2015r.

 

w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego na terenie Miasta Nowy Dwór Mazowiecki w referendum ogólnopolskim zarządzonym na dzień    06 września 2015r.

 

Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2013, poz. 594 ze zm.) oraz § 6 ust. 3 Uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 20 lipca 2015 r. w sprawie warunków oraz sposobu wykorzystania techniki elektronicznej w referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 6 września 2015 r. zarządza się, co następuje:

 

§ 1.

Dla zapewnienia obsługi systemu informatycznego na terenie Miasta Nowy Dwór Mazowiecki w referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 06 września 2015r. ustanawia się koordynatorem gminnym Pana Sławomira Krzywdę    – Inspektora w Wydziale Informatyki.  

 

§ 2.

 

Zakres zadań koordynatora gminnego określa załącznik do niniejszego zarządzenia.

 

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

 

Z up. Burmistrza

/-/ Janusz Mikuszewski

Z-ca Burmistrza 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                  

 

Załącznik do zarządzenia

Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki Nr 105  /2014

z dnia  23 lipca 2015r.

 

Zadania  koordynatora gminnego ds. referendum ogólnopolskiego.

Do zadań koordynatora  gminnego ds. referendum należy w szczególności:

1.   przeprowadzenie szkolenia operatorów obsługi informatycznej obwodowych komisji do spraw referendum na terenie Miasta Nowy Dwór Mazowiecki,

2.   udzielanie wsparcia technicznego obsługi informatycznej obwodowych komisji ds. referendum na terenie Miasta Nowy Dwór Mazowiecki,

3.   udzielanie wsparcia technicznego Urzędnika Wyborczego,

4.   prowadzenie ewidencji informacji o operatorach obsługi informatycznej obwodowych komisji ds. referendum zawierającej dane kontaktowe, ustalony sposób dystrybucji loginów i haseł do pobrania licencji, oprogramowania oraz danych definiujących,

5.   prowadzenie dziennika zdarzeń, w którym są odnotowywane wykonane następujące czynności:

a)   przeprowadzenie szkolenia z potwierdzeniem uczestnictwa,

b)   przekazanie, za potwierdzeniem, loginów i haseł do pobrania licencji operatorów,

c)   przekazanie, za potwierdzeniem, oprogramowania dla operatorów komisji obwodowych ds. referendum (pobranie ze stron internetowych, utworzenie nośnika),

d)   inne prace dotyczące referendum ogólnopolskiego, zlecone przez Urzędnika Wyborczego.

 

 

 


Wytworzył:
Maria Stawicka
(2015-07-23)
Udostępnił:
Sebastian Bańbura
(2015-07-23 12:44:26)
Ostatnio zmodyfikował:
Sebastian Bańbura
(2015-07-23 12:46:06)