Zarządzenie nr 110/2015

Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki

z dnia 10 sierpnia 2015r.

 

 

w sprawie ustanowienia operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji ds. referendum na terenie Miasta Nowy Dwór Mazowiecki w referendum ogólnokrajowym zarządzonym  na dzień 06 września 2015r.

 

Na podstawie § 6 ust. 1 oraz § 7 ust.1 pkt.3 lit. b uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 20 lipca 2015r. w sprawie warunków oraz sposobu wykorzystania techniki elektronicznej w referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 06 września 2015r., zarządza się, co następuje:

 

§ 1

 

W celu zapewnienia obsługi systemu informatycznego obwodowych komisji do spraw referendum w referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 06 września 2015r., ustanawia się operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji do spraw referendum, zwanych w dalszej części „operatorami” w składach określonych w załączniku  nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§2

 

Zadania operatorów, o których mowa w § 1 określa załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

 

§3

 

Wykonanie zarządzenia powierza się Urzędnikowi Wyborczemu.

 

§5

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

z up. Burmistrza  

/-/ Janusz Mikuszewski  

Z-ca Burmistrza

 

 

 Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr  110/2015,

 Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki

    z dnia 10 sierpnia 2015r.

 

Nr obwodowej

komisji do spraw referendum

 

Siedziba obwodowej komisji do spraw referendum

 

 

Nazwisko i imię operatora obwodowej komisji do spraw referendum

 

1

Zespół Szkół Nr 1

Szkoła Podstawowa Nr 2
 ul. Młodzieżowa 1

 

 

Karolina Radomska

 

2

Zespół Szkół Nr 1

Publiczne Gimnazjum Nr 2
 ul. Młodzieżowa 3

 

 

Agnieszka Janicka

 

3

Zespół Szkół Nr 1

Szkoła Podstawowa Nr 7

 ul. Młodzieżowa 1 ( stołówka)

 

Dorota Przygoda

 

4

Szkoła Podstawowa Nr 5

ul. Chemików 1A

 

 Agnieszka Patłaszyńska

 

 

 

5

Liceum Ogólnokształcące

ul. Chemików l

 

Marek Pogorzelski

 

 

 

6

Zespół Szkół Nr 2

ul. Długa 10

 

Katarzyna Mańka

 

 

 

7

Urząd Miejski

 ul. Zakroczymska 30

 

 Sławomir Krzywda

 

 

 

8

Publiczne Gimnazjum Nr 1
 ul. Słowackiego 2

 

Bogusława Słoma

 

 

9

Publiczne Przedszkole Nr 3

ul. Bohaterów Modlina 26

 

Justyna Lewandowska

 

 

10

Zespół Szkół

ul. Bema 312

 

Kamil Karczewski

 

 

11

Zespół Szkół

ul. Bema 227 wejście od ulicy

29 Listopada

 

Elżbieta Kutra

 

 

12

Zespół Szkół Nr 3

ul. Szkolna 3

 

 Mariola Zielińska

 

 

 

13

 

Szpital Powiatowy ul. Miodowa 2

 

Renata Dobrowolska

 

 

 

 

 

  Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr  110/2015 Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki z dnia 10 sierpnia 2015r.

Do zadań operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji do spraw referendum, należy:

 

1.    udział w szkoleniach organizowanych przez koordynatora gminnego,

2.    udział w wyznaczonych terminach w testach ogólnokrajowych obejmujących wprowadzenie testowych wyników głosowania w zakresie obsługiwanych obwodów głosowania oraz przesłanie danych za pośrednictwem sieci publicznej lub w przypadku braku dostępu do sieci publicznej przekazanie danych do pełnomocnika komisarza wyborczego w gminie w wyznaczonym terminie,

3.    odbiór za potwierdzeniem loginu i hasła operatora do systemu ( na czas testów oraz dla obsługi referendum),

4.    przygotowanie i sprawdzenie stanowiska komputerowego w zakresie konfiguracji dostępu do sieci publicznej i zainstalowanie oprogramowania oraz w przypadku braku dostępu do sieci publicznej instalacji oprogramowania wraz z wczytaniem właściwych plików definicyjnych,

5.    potwierdzenie dostępu do sieci publicznej, łączności ze stronami, na których udostępniono system informatyczny Wsparcie Organów Wyborczych (WOW), oraz ewentualnie instalacji wersji offline wraz z zainstalowaniem właściwych plików,

6.    ustalenie z przewodniczącym obwodowej komisji do spraw referendum, najpóźniej w przeddzień głosowania, miejsca i harmonogramu pracy,

7.    wprowadzenie wszystkich danych z projektu protokołu wyników głosowania w obwodowej komisji do spraw referendum przekazanego przez przewodniczącego lub zastępcę przewodniczącego obwodowej komisji do spraw referendum,

8.    w przypadku wystąpienia błędów i ostrzeżeń – wydrukowanie i przekazanie przewodniczącemu obwodowej komisji do spraw referendum zestawienia błędów do wprowadzonego protokołu,

9.    wydrukowanie i przekazanie przewodniczącemu obwodowej komisji do spraw referendum do podpisania niezbędnej liczby egzemplarzy projektów głosowania,

10.  po podpisaniu przez komisję protokołu, przesłanie danych z protokołu  głosowania do systemu informatycznego WOW,

11. zapisanie danych z protokołu głosowania na nośniku informatycznym i dołączenie go do dokumentów przekazywanych do komisarza wyborczego,

12. udostępnienie funkcji uwierzytelnienia, za pomoca kodów jednorazowych, danych protokołu przekazanego do systemu, przewodniczącemu lub zastępcy przewodniczącego Obwodowej komisji do spraw referendum,

13. w dniu głosowania – przekazanie danych o liczbie osób ujętych w spisie wyborców oraz o liczbie wydanych kart do głosowania (tzw. frekwencji),

14.    prowadzenie dziennika zdarzeń, w którym są odnotowywane wykonane czynności.


Wytworzył:
Maria Stawicka
(2015-08-10)
Udostępnił:
Sebastian Bańbura
(2015-08-12 10:54:57)
Ostatnio zmodyfikował:
Sebastian Bańbura
(2015-08-12 10:58:50)