UCHWAŁA  Nr IX/ 86/2015

RADY MIEJSKIEJ W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM

z dnia 07 sierpnia 2015r.

 

w sprawie utworzenia w mieście Nowy Dwór Mazowiecki odrębnego obwodu głosowania dla przeprowadzenia głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej  zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.

 

 

Na podstawie art. 12 § 4 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 roku Kodeks Wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 z późn.zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia               8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.2013, poz. 594 z późn. zm.), Rada Miejska w Nowym Dworze Mazowieckim, uchwala, co następuje:

§ 1.

Na wniosek Burmistrza Miasta, tworzy się na obszarze miasta Nowy Dwór Mazowiecki, jeden odrębny obwód głosowania z określonym numerem 13, z siedzibą w Szpitalu Powiatowym w Nowym Dworze Mazowieckim przy     ul. Miodowej 2 ( Nowodworskie Centrum Medyczne).

Obwód głosowania tworzy się dla przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015r.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Nowego Dworu Mazowieckiego.

§ 3

Uchwała podlega niezwłocznemu przekazaniu Wojewodzie Mazowieckiemu   i Komisarzowi Wyborczemu w Warszawie. 

§ 4

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty w mieście Nowy Dwór Mazowiecki oraz w Biuletynie Informacji Publicznej. 

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

                                                                          

Przewodniczący 

Rady Miejskiej

/-/ Krzysztof Bisialski 


Wytworzył:
Zenon Klimczewski
(2015-08-07)
Udostępnił:
Sebastian Bańbura
(2015-08-12 13:51:54)
Ostatnio zmodyfikował:
Sebastian Bańbura
(2015-08-12 13:58:57)