Zarządzenie Nr 112/2015

Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki

z dnia 14 sierpnia 2015 r.

w sprawie powołania obwodowych komisji do spraw referendum.

 

 

Na podstawie art. 13 ust. 1. ustawy z dnia 14 marca 2003r. o referendum ogólnokrajowym (j. t. Dz. U. z 2015r., poz.318) oraz na podstawie  § 7 ust. 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 kwietnia 2003 r. w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów  do obwodowych komisji do spraw referendum w referendum ogólnokrajowym oraz powoływania komisji (Dz.U. 2005 Nr 74, poz. 671)  Burmistrz Miasta Nowy Dwór Mazowiecki zarządza, co następuje:

 

§ 1

 

1.   W referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 06 września 2015r. powołuje się 13 ( trzynaście) obwodowych komisji do spraw referendum.

2.   Składy osobowe obwodowych komisji do spraw referendum stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2

 

Zarządzenie wraz z załącznikiem zawierającym składy osobowe obwodowych komisji do spraw referendum podaje się do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty w Mieście Nowy Dwór Mazowiecki oraz ogłasza w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

§ 3

 

Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta.

 

§ 4

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

Z up. Burmistrza

/-/Janusz Mikuszewski

Z-ca Burmistrza

 

 


Wytworzył:
Zenon Klimczewski
(2015-08-14)
Udostępnił:
Sebastian Bańbura
(2015-08-14 15:37:29)
Ostatnio zmodyfikował:
Sebastian Bańbura
(2015-08-14 15:43:22)