Zarządzenie nr 132/2015

Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki

z dnia 2 października 2015r.

 

w sprawie zmiany Zarządzenia nr 59/2014 Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki z dnia 07 marca 2014r. w sprawie ustanowienia urzędnika wyborczego oraz powołania zespołu do spraw organizacji wyborów na terenie Miasta Nowy Dwór Mazowiecki.

 

 

Na podstawie art. 31 oraz art.33 ust. 3 i 5 ustawy z dnia 08 marca 1990r.  o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. 2013, poz. 594 ze zm.) oraz art. 181 ustawy           z dnia 5 stycznia 2011r. – Kodeks wyborczy ( Dz. U. nr 21, poz. 112 ze zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1

Treść § 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

Członek zespołu – Pani Anna Kowalska – Naczelnik Wydziału Organizacyjnego, której zadaniem jest w szczególności:

a)   zabezpieczenie oraz rozliczenie środków finansowych niezbędnych do sfinansowania prac związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów,

b)   prowadzenie spraw związanych z udzielaniem pomocy wyborcom niepełnosprawnym o ich uprawnieniach w  zarządzanych wyborach,

c)   współudział w przygotowaniu szkoleń dla członków obwodowych komisji wyborczych i przygotowanie stosownych materiałów szkoleniowych,

d)   inne prace zlecone przez urzędnika wyborczego lub przewodniczącą zespołu.

 

§ 2

Treść § 2 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

Członek zespołu – Pani Małgorzata Burzyńska – Podinspektor w Wydziale Organizacyjnym, której zadaniem jest w szczególności:

a)   przygotowanie stosownych umów i oświadczeń związanych  z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów,

b)   nadzór nad przygotowaniem i wyposażeniem lokali wyborczych,

c)   prace organizacyjne i biurowe,

d)   inne prace zlecone przez urzędnika wyborczego lub przewodniczącą zespołu.

 

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta .

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Z up. Burmistrza Miasta

Jacek Gereluk

Sekretarz Miasta


Wytworzył:
Maria Stawicka
(2015-10-02)
Udostępnił:
Sebastian Bańbura
(2015-10-06 11:21:48)
Ostatnio zmodyfikował:
Sebastian Bańbura
(2015-10-06 11:36:50)