Zarządzenie nr 133/2015

Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki

z dnia 2 października 2015r.

 

w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego na terenie Miasta Nowy Dwór Mazowiecki w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień  25 października   2015r.

 

Na podstawie art. 156 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. Kodeks Wyborczy   (Dz. U. nr 21 poz.112 z późn.zm.) oraz § 6 ust. 3 Uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 25 września 2015r. w sprawie warunków oraz sposobu wykorzystania techniki elektronicznej w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 25 października 2015 r. zarządza się, co następuje:  

§ 1.

Dla zapewnienia obsługi systemu informatycznego na terenie Miasta Nowy Dwór Mazowiecki w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015r. ustanawia się koordynatorem gminnym Pana Sławomira Krzywdę  – Inspektora   w Wydziale Informatyki.  

§ 2.

Zakres zadań koordynatora gminnego określa załącznik do niniejszego zarządzenia.  

§ 3.

Wykonanie zarządzenia powierza się Urzędnikowi Wyborczemu.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 Z up. Burmistrza Miasta

Jacek Gereluk

Sekretarz Miasta

Załącznik do zarządzenia

Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki

 nr 133  /2015 z dnia 2 października2015r.

 

Zadania koordynatora gminnego ds. wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.

Do zadań koordynatora  gminnego ds. wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej  należy w szczególności:

1)    współpraca i wsparcie pełnomocnika okręgowej komisji wyborczej w gminie,

2)    udział w szkoleniu organizowanym przez pełnomocnika ds. informatyki okręgowej komisji wyborczej,

3)    wsparcie wprowadzania i aktualizacji w systemie informatycznym danych dotyczących obwodów głosowania i ich granic, liczby uprawnionych do głosowania na obszarze gminy oraz danych o liczbie udzielonych pełnomocnictw, liczbie zaświadczeń, liczbie wysłanych pakietów wyborczych, osobom realizującym zadanie obsługi rejestru wyborców w gminie,

4)    wsparcie wprowadzania i aktualizacji w systemie WOW składów obwodowych komisji wyborczych dla osób realizujących zadanie,

5)    prowadzenie ewidencji operatorów obsługi informatycznej obwodowych komisji zawierającej dane kontaktowe i ustalony sposób dystrybucji loginów i haseł, oprogramowania oraz danych definiujących,

6)    przeprowadzenie szkolenia dla operatorów obsługi informatycznej obwodowych komisji wyborczych,

7)    przekazanie przewodniczącym obwodowych komisji wyborczych oraz operatorom obsługi informatycznej obwodowych komisji wyborczych loginów i haseł,

8)    dystrybucja oprogramowania oraz danych definicyjnych dla każdego obwodu głosowania (poprzez pobranie ze stron internetowych i utworzenie nośników), także w przypadku testów,  o których mowa w punkcie 13,

9)    prowadzenie ewidencji wersji zainstalowanego oprogramowania (w przypadku wsparcia  w obwodach bez dostępu do sieci publicznej przekazywania danych) i aktualności danych definicyjnych,

10)  przyjmowanie uwag dotyczących działania programu oraz udzielanie wsparcia technicznego operatorom obsługi informatycznej obwodowych komisji wyborczych,

11)  zgłaszanie uwag dotyczących działania systemu pełnomocnikowi okręgowej komisji wyborczej      ds. informatyki,

12)  w przypadkach awaryjnych nawiązanie kontaktu i przekazanie informacji pełnomocnikowi   ds. informatyki okręgowej komisji wyborczej,

13)  udział w przygotowaniu i przeprowadzeniu testów ogólnokrajowych przekazywania danych testowych  o wynikach głosowania ze wszystkich komisji obwodowych korzystających  ze wsparcia informatycznego oraz danych testowych o liczbie osób ujętych w spisie wyborców    i o liczbie wydanych kart do głosowania, zgodnie ze scenariuszami testów,

14)   przekazanie do pełnomocnika ds. informatyki okręgowej komisji wyborczej wniosków  i spostrzeżeń   w formie raportu podsumowującego przebieg testów ogólnokrajowych,

15)   prowadzenie dziennika zdarzeń, w którym w szczególności są odnotowywane czynności:

a)    przeprowadzenie (z potwierdzeniem uczestnictwa) szkolenia operatorów obsługi informatycznej obwodowej komisji wyborczej i pozostałych użytkowników gminnych obsługujących system WOW,

b)   zgłaszanie uwag do działania programu do pełnomocnika ds. informatyki okręgowej komisji wyborczej, w tym usterek i awarii,

c)    przekazanie, za potwierdzeniem, loginów i haseł operatorom oraz przewodniczącym obwodowych komisji wyborczych,

d)   przekazanie, oprogramowania i danych definicyjnych operatorom obwodowych  komisji wyborczych (pobranie z serwisów dystrybucyjnych, utworzenie nośnika),

 


Wytworzył:
Maria Stawicka
(2015-10-02)
Udostępnił:
Sebastian Bańbura
(2015-10-06 11:23:44)
Ostatnio zmodyfikował:
Sebastian Bańbura
(2015-10-06 11:36:17)