Zarządzenie nr 134/2015

Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki

z dnia 2 października 2015r.

 

 

w sprawie ustanowienia operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych na terenie Miasta Nowy Dwór Mazowiecki w wyborach do Sejmu rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015r.

 

 

Na podstawie art. 156 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. Kodeks Wyborczy   (Dz. U. nr 21 poz.112 z późn.zm.) oraz § 6 ust. 1 i § 7 ust.1 pkt.3 lit. b uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 25 września 2015r. w sprawie warunków oraz sposobu wykorzystania techniki elektronicznej w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października2015r., zarządza się, co następuje:

 

§ 1

 

W celu zapewnienia obsługi systemu informatycznego obwodowych komisji  wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015r., ustanawia się operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych, zwanych w dalszej części „operatorami”   w składach określonych  w załączniku  nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

 

Zadania operatorów, o których mowa w § 1 określa załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

 

§ 3

 

Wykonanie zarządzenia powierza się Urzędnikowi Wyborczemu.

 

§ 4

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisani

 

 

Z up. Burmistrza Miasta

Jacek Gereluk

Sekretarz Miasta

 

 

 

 

  Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 134/2015

        Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki

        z dnia 2 października 2015r.

 

Nr obwodowej

komisji wyborczej

 

Siedziba obwodowej komisji wyborczej

 

 

Nazwisko i imię operatora obwodowej komisji wyborczej

 

1

Zespół Szkół Nr 1

Szkoła Podstawowa Nr 2
 ul. Młodzieżowa 1

 

 

Aleksandra Pocheć

 

2

Zespół Szkół Nr 1

Publiczne Gimnazjum Nr 2
 ul. Młodzieżowa 3

 

 

Agnieszka Janicka

 

3

Zespół Szkół Nr 1

Szkoła Podstawowa Nr 7

 ul. Młodzieżowa 1 ( stołówka)

 

Anna Korzeniecka

 

4

Szkoła Podstawowa Nr 5

ul. Chemików 1A

 

 Agnieszka Patłaszyńska

 

 

 

5

Liceum Ogólnokształcące

ul. Chemików l

 

Marek Pogorzelski

 

 

 

6

Zespół Szkół Nr 2

ul. Długa 10

 

Katarzyna Mańka

 

 

 

7

Urząd Miejski

 ul. Zakroczymska 30

 

 Sławomir Krzywda

 

 

 

8

Publiczne Gimnazjum Nr 1
 ul. Słowackiego 2

 

Marcin Jurek

 

 

9

Publiczne Przedszkole Nr 3

ul. Bohaterów Modlina 26

 

Justyna Lewandowska

 

 

10

Zespół Szkół

ul. Bema 312

 

Maria Pietraszek

 

 

11

Zespół Szkół

ul. Bema 227 wejście od ulicy

29 Listopada

 

Justyna Paszkiewicz

 

 

12

Zespół Szkół Nr 3

ul. Szkolna 3

 

 Mariola Zielińska

 

 

 

13

 

Szpital Powiatowy ul. Miodowa 2

 

Renata Dobrowolska

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr  134/2015

       Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki

       z dnia 2 października 2015r.

 

 

Do zadań operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji  wyborczych w wyborach      do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015r należy:

 

1)    udział w szkoleniu organizowanym przez koordynatora gminnego,

2)    udział w wyznaczonych terminach w testach ogólnokrajowych obejmujących wprowadzenie testowych wyników głosowania oraz testowych danych o liczbie osób ujętych w spisie wyborców i liczbie wydanych kart do głosowania w zakresie obsługiwanych obwodów głosowania; przesłanie danych za pośrednictwem sieci publicznej lub w przypadku braku dostępu do sieci publicznej przekazanie danych do pełnomocnika okręgowej komisji wyborczej w gminie w wyznaczonym terminie,

3)    odbiór za potwierdzeniem loginu i hasła operatora do systemu (na czas testów oraz dla obsługi wyborów),

4)    przygotowanie i sprawdzenie stanowiska komputerowego w zakresie konfiguracji dostępu do sieci publicznej i zainstalowanego oprogramowania oraz w przypadku braku dostępu do sieci publicznej instalacji oprogramowania wraz z wczytaniem właściwych plików definicyjnych klk,

5)    potwierdzenie dostępu do sieci publicznej, łączności ze stronami, na których udostępniono WOW oraz ewentualnie instalacji wersji offline wraz z zainstalowaniem właściwych plików klk,

6)    ustalenie z przewodniczącym obwodowej komisji wyborczej, najpóźniej w przeddzień głosowania, miejsca i harmonogramu pracy,

7)    dwukrotne przesłanie, w dniu głosowania, danych o liczbie osób ujętych w spisie wyborców oraz o liczbie wydanych kart do głosowania (tzw. frekwencji) przygotowanych przez obwodową komisję wyborczą,

8)    wprowadzenie danych z projektu protokołu wyników głosowania w obwodzie przekazanego przez przewodniczącego lub zastępcę przewodniczącego obwodowej komisji wyborczej,

9)    w przypadku wystąpienia błędów lub ostrzeżeń - wydrukowanie i przekazanie przewodniczącemu obwodowej komisji wyborczej zestawienia błędów do wprowadzonego protokołu,

10) zgłaszanie przewodniczącemu obwodowej komisji wyborczej błędnych danych o siedzibie obwodowej komisji wyborczej, błędnych godzinach rozpoczęcia i zakończenia głosowania oraz  o rozbieżności liczb wyborców uprawnionych do głosowania w protokole wyników głosowania   w obwodzie na listy kandydatów na posłów oraz w protokole głosowania w obwodzie   na kandydata na senatora,

11) wydrukowanie i przekazanie przewodniczącemu obwodowej komisji wyborczej do podpisania niezbędnej liczby egzemplarzy projektów protokołów głosowania w obwodzie,

12) po podpisaniu przez komisję protokołu, przesłanie do systemu danych z protokołu głosowania w obwodzie,

13) w przypadku braku możliwości technicznych przesłania danych do systemu zapisanie danych  z protokołu głosowania na nośniku informatycznym i dołączenie go do dokumentów przekazywanych do okręgowej komisji wyborczej.

14) udostępnienie funkcji uwierzytelnienia, za pomocą kodów jednorazowych, danych protokołu przekazanego do systemu, przewodniczącemu lub zastępcy przewodniczącego.

 

 

 


Wytworzył:
Maria Stawicka
(2015-10-02)
Udostępnił:
Sebastian Bańbura
(2015-10-06 11:31:44)
Ostatnio zmodyfikował:
Sebastian Bańbura
(2015-10-06 11:37:39)