Uchwała nr XIV/144/15
Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim

z dnia 15 grudnia 2015 r.

 

w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

 

Na podstawie 7 ust. 1 pkt 3, art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 1515 z późn. zm.) oraz art. 6 l ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 1399 z późn. zm.) Rada Miejska w Nowym Dworze Mazowieckim uchwala, co następuje:

 

§ 1

1.     Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciele nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy uiszczają, za okres miesięczny, w terminie do 30 dnia za dany miesiąc z zastrzeżeniem, że w miesiącu lutym do dnia 28.

2.     Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza się bez wezwania z dołu za dany miesiąc.

3.     W tytule wpłaty należ wpisać „opłata za odpady”, podać adres i nazwisko, którego dotyczy opłata zgodne ze złożoną deklaracją.

 

§ 2

 

Opłatę wnosi się przelewem na rachunek bankowy wskazany do wnoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Urzędu Miejskiego w Nowym Dworze Mazowieckim lub w punkcie bankowym znajdującego się w pok. nr 7 na parterze Urzędu Miejskiego przy ul. Zakroczymska 30; 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki.

 

§ 3

Tracą moc:

- uchwała nr XXVI/303/12 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowania odpadami komunalnymi,

- uchwała nr XXX/350/13 z dnia 26 kwietnia 2013 w sprawie zmiany uchwały uchwała XXVI/303/12 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowania odpadami komunalnymi,

- uchwała nr XXXV/418/13 z dnia 26 listopada 2013 r. w sprawie zmiany uchwały uchwała XXVI/303/12 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowania odpadami komunalnymi

 

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Nowy Dwór Mazowiecki.

 

§ 5

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

 


Wytworzył:
Dariusz Tabęcki
(2015-12-15)
Udostępnił:
Sebastian Bańbura
(2015-12-23 14:03:24)
Ostatnio zmodyfikował:
Sebastian Bańbura
(2015-12-23 14:34:32)