Zarządzenie  nr 44/2017

Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki

z dnia 14  lutego 2017 roku

 

w sprawie: ogłoszenia wyników I otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie: badanie, upowszechnianie i promocja historii Miasta Nowy Dwór Mazowiecki

         Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. 2016, poz. 446 z późn. zm.) oraz art. 15 ust. 2h i 2j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. 2016, poz. 1817 z późn. zm.) zarządzam

co następuje:

 

§ 1

1.    W celu wsparcia realizacji zadań publicznych w zakresie badanie, upowszechnianie i promocja historii Miasta Nowy Dwór Mazowiecki rozstrzyga się konkurs ofert, ogłoszony Zarządzeniem Burmistrza nr 21/2017 z dnia 13 stycznia 2017 r .

 

2.    Po zapoznaniu się z wnioskami komisji opiniującej, powołanej Zarządzeniem nr 39/2017 Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki z dnia 09.02.2017 r., ogłaszam wyniki I otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie: badanie, upowszechnianie i promocja historii Miasta Nowy Dwór Mazowiecki.

 

3.    Na zadanie pod nazwą: „Atrakcyjne Muzeum 2017”, udziela się dotacji w wysokości 36 000 (słownie trzydzieści sześć tysięcy zł  00/100 gr.) STOWARZYSZENIU PRZYJACIÓŁ "MUZEUM KAMPANII WRZESNIOWEJ I TWIERDZY MODLIN ul. BAŚKI MURMAŃSKIEJ, nr 164, lok. ---, miejsc. NOWY DWÓR MAZOWIECKI, kod 05-160, poczta NOWY DWÓR MAZOWIECKI, kraj POLSKA.

 

§  2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

Burmistrz

/-/ Jacek Kowalski

 


Wytworzył:
Sebastian Bańbura
(2017-02-14)
Udostępnił:
Sebastian Bańbura
(2017-02-14 09:18:20)
Ostatnio zmodyfikował:
Sebastian Bańbura
(2017-02-14 09:22:36)