UCHWAŁA NR XXXVIII/452/2018  
RADY MIEJSKIEJ W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM

z dnia 06 marca 2018r.

 

w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku

na terenie Miasta Nowy Dwór Mazowiecki.

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 z późn. zm.) oraz art. 4 ust 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2017 r., poz. 1289 z późn. zm.) po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego Rada Miejska w Nowym Dworze Mazowieckim uchwala, co następuje:

 

§ 1. Uchwala się regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Nowy Dwór Mazowiecki stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

 

§ 2. Traci moc uchwała nr XXXV/421/2017 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 05 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Nowy Dwór Mazowiecki (Dz. Urz. Woj. Maz. poz.12176).

 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Nowy Dwór Mazowiecki.

 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

 

 


Wytworzył:
Dariusz Tabęcki
(2018-03-06)
Udostępnił:
Sebastian Bańbura
(2018-03-20 10:15:30)
Ostatnio zmodyfikował:
Sebastian Bańbura
(2018-03-21 15:23:52)