Uchwała Nr I/ 1 /10

Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim
z dnia 01 grudnia 2010r.
 
w sprawie: wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej.
 
Na podstawie art.19 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( t.j. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 z póź. zm.) – Rada Miejska w Nowym Dworze Mazowieckim uchwala, co następuje :
 
 
§ 1.
 
Stwierdza, że w głosowaniu tajnym Przewodniczącym Rady Miejskiej  w Nowym Dworze Mazowieckim wybrany został  Pan Krzysztof Bisialski. 
 
 
§ 2.
 
 
Protokół Komisji Skrutacyjnej stanowi integralną część uchwały.
 
 
§ 3.
 
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 
 
Prowadząca Obrady
/-/ Radna Krystyna Kocan
 

Wytworzył:
Rada Miejska
Udostępnił:
Martyna Kordulewska
(2010-12-02 13:24:40)
Ostatnio zmodyfikował:
Martyna Kordulewska
(2010-12-02 13:26:01)