Uchwała Nr I/ 7 /10

Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim
z dnia 01 grudnia  2010r.
 
w sprawie : wyboru Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej.
 
 
Na podstawie art. 19, ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( j.t. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 z póź. zm.) – Rada Miejska w Nowym Dworze Mazowieckim uchwala, co następuje :
 
 
§ 1.
 
Stwierdza, że w głosowaniu tajnym Wiceprzewodniczącymi Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim wybrani zostali:
 
1. Bogdan Jeziorski 
 
2. Jerzy Plackowski 
 
3. Roman  Biliński 
 
§ 2.
 
Protokół Komisji Skrutacyjnej stanowi integralną część uchwały.
 
§ 3.
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej
/-/ Krzysztof Bisialski
 

Wytworzył:
Rada Miejska
Udostępnił:
Martyna Kordulewska
(2010-12-02 14:03:30)
Ostatnio zmodyfikował:
Martyna Kordulewska
(2010-12-02 14:07:37)