15/2011

Z A R Z Ą D Z E N I E    Nr  15 / 2011

Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki
z dnia 25 stycznia 2011 r.
w sprawie zmiany  Uchwały  Budżetowej Miasta Nowy Dwór Mazowiecki na rok 2011.
Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy o samorządzie gminnym  ( j.t. Dz. U.   z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 247 ust. 1,  art. 257 pkt 3  art. 259 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.),  Burmistrz Miasta Nowy Dwór Mazowiecki zarządza, co następuje:
 
§ 1
Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu miasta Nowy Dwór Mazowiecki na 2011 r. zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia:
1) zmniejsza się wydatki budżetu miasta na 2011 r.  o kwotę 321.039,00 zł,
2) zwiększa się wydatki budżetu miasta na 2011 r. o kwotę 321.039,00  zł,
Plan wydatków budżetu miasta ogółem wynosi 147.218.951,07 zł,  w tym:
1) wydatki bieżące w kwocie: 91.901.336,85 zł,
2) wydatki majątkowe w kwocie: 55.317.614,22 zł.
§ 2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku budżetowym 2011 oraz podlega ogłoszeniu.
 
Z up. Burmistrza
/-/ Jacek Gereluk
Zastępca Burmistrza

Wytworzył:
Udostępnił:
Kordulewska Martyna
(2011-02-01 08:38:19)
Ostatnio zmodyfikował:
Kordulewska Martyna
(2011-02-01 08:40:10)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki