48/2011

Zarządzenie Nr 48/2011 

Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki

z dnia 17 marca 2011 roku
 

w sprawie zatwierdzenia wyboru ofert na realizację programów w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w Nowym Dworze Mazowieckim w roku 2011
 
Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z póź. zm.) oraz art. 11 ust. 1 pkt 1  i art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2010 roku nr 234 poz. 1536 z późn. zm.), zarządzam co następuje:
 
§ 1
 
W celu wsparcia realizacji zadań publicznych w 2011 w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w Nowym Dworze Mazowieckim w roku 2011 złożonych na II otwarty konkurs ogłoszony Zarządzeniem nr 31/2011 Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki z dnia 15 lutego 2011 roku, po zapoznaniu się z wnioskami komisji opiniującej, powołanej Zarządzeniem Nr 42/2011 Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki z dnia 09 marca 2011r. w celu  zaopiniowania złożonych ofert  na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2011 roku, o których mowa wyżej, zatwierdzam ofertę:
Stowarzyszenia Pedagogów i Psychologów AGO 
ul. Bohaterów Modlina 
05-100 Nowy Dwór Mazowiecki
na realizację zadania Ia tj. 
”udzielanie pomocy psychologicznej osobom i rodzinom doświadczającym problemów związanych z nadużywaniem i uzależnieniem od alkoholu w rodzinie, w tym porady i konsultacje indywidualne i grupowe psychologa i pedagoga, porady prawnika, warsztaty edukacyjne w zakresie umiejętności wychowawczych i społecznych, grupy wsparcia psychologicznego” 
Zadanie będzie realizowane na terenie miasta Nowego Dworu Mazowieckiego
Na realizację zadania przeznaczam kwotę 39 317,00zł zł. słownie: trzydzieści dziewięć tysięcy trzysta siedemnaście złotych.
 
Ponadto zatwierdzam ofertę
 
Polskiego Towarzystwa Zapobiegania Narkomanii 
Oddział Terenowy w Warszawie ul. Białobrzeska 19 02-364 Warszawa
i na realizację zadania Ib tj. 
„realizacja szkolnych i środowiskowych programów profilaktyki uzależnień”. 
Zadanie będzie realizowane na terenie miasta Nowego Dworu Mazowieckiego
Na realizację zadania  przeznaczam kwotę 15 000,00zł zł. słownie: piętnaście tysięcy złotych
 
§  2
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
Z upoważnienia BURMISTRZA
/-/  Jacek Gereluk
Z-ca Burmistrza
 
Wytworzył:
Udostępnił:
Kordulewska Martyna
(2011-03-17 14:46:15)
Ostatnio zmodyfikował:
Kordulewska Martyna
(2011-03-17 14:53:46)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki