45/2011

Z A R Z Ą D Z E N I E    Nr  45 / 2011

Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki
z dnia 14 marca 2011 r.
w sprawie zmiany  Uchwały Budżetowej Miasta Nowy Dwór Mazowiecki na rok 2011.
Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy o samorządzie gminnym  ( j.t. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 247 ust. 1,  art. 257 pkt 1 i 3  ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) oraz § 13 ust. 1 pkt 4  i 5  Uchwały Budżetowej Miasta Nowy Dwór Mazowiecki na rok 2011 Nr III /24/2010 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 15 grudnia 2010 r., Burmistrz Miasta Nowy Dwór Mazowiecki zarządza, co następuje:
§ 1
Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu miasta Nowy Dwór Mazowiecki na 2011 r. zgodnie  z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia:
1) zwiększa się dochody budżetu miasta na 2011 r. o kwotę 106.764,00 zł,
Plan dochodów budżetu miasta ogółem wynosi 115.852.221,07 zł,  w tym:
1) dochody bieżące w kwocie: 94.015.525,00 zł,
2) dochody majątkowe w kwocie: 21.836.696,07 zł.
 
§ 2
Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu miasta Nowy Dwór Mazowiecki na 2011 r. zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia:
1) zmniejsza się wydatki budżetu miasta na 2011 r.  o kwotę 250.457,00 zł,
2) zwiększa się wydatki budżetu miasta na 2011 r. o kwotę 357.221,00  zł,
Plan wydatków budżetu miasta ogółem wynosi 147.334.221,07 zł,  w tym:
1) wydatki bieżące w kwocie: 92.321.306,35 zł,
2) wydatki majątkowe w kwocie: 55.012.914,72 zł.
 
§ 3
Wprowadza się zmiany w dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 3  do niniejszego zarządzenia.
§ 4
Wprowadza się zmiany w dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem Nr 4  do niniejszego zarządzenia.
§ 5
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku budżetowym 2011 oraz podlega ogłoszeniu.
 
Burmistrz 
/-/ Jacek Kowalski
Wytworzył:
Udostępnił:
Kordulewska Martyna
(2011-03-18 09:22:09)
Ostatnio zmodyfikował:
Kordulewska Martyna
(2011-03-18 09:27:23)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki