☰ Menu Prawe Menu ☰
Nowy Dwór Mazowiecki

Środa 18.05.2022

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

VI/ 55 /11

>>>  STYPENDIA ARTYSTYCZNE - POMOCNIK

(Przeczytaj, jeśli chcesz ubiegać się o stypendium)

Aktualne wnioski: JEDNORAZOWE, ZA WYNIKI W NAUCE DLA UCZNIÓW SZKÓŁ ART. (prosimy składać wniosek o styp. za wyniki w nauce a nie półroczne)

Wnioski niepoprawne pod względem formalnym będą odrzucane. 

Zgodnie z odrębnymi przepisami wraz ze wnioskiem o stypendium należy złożyć:

- PIT-2C (Oświadczenie osoby otrzymującej stypendium...) dostępny TU

Należy zapoznać się także z klauzulą informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych dostępną TU.

>>> STYPENDIA SPORTOWE - POMOCNIK 2016 (NADAL AKTUALNY)

Aktualne wnioski: TU

Wnioski niepoprawne pod względem formalnym będą odrzucane.

 

 

 UCHWAŁA Nr  VI/ 55 /11

RADY MIEJSKIEJ W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM

z dnia  29 marca 2011 r.
 
w sprawie: Regulaminu Stypendialnego w Gminie Nowy Dwór Mazowiecki.
 
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 14a i 15, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 31, art. 35 ust. 5 i 6 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2010r. Nr 127, poz. 857 z późn. zm.), oraz art. 7b ust. 1 i 3 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123 z późn zm.) Rada Miejska w Nowym Dworze Mazowieckim uchwala, co następuje:
§1.
 
Uchwala się Regulamin Stypendialny w Gminie Nowy Dwór Mazowiecki, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
 
§2.
 
Środki finansowe na realizację  Regulaminu  Stypendialnego w Gminie Nowy Dwór Mazowiecki  zabezpieczane są corocznie w budżecie Gminy Nowy Dwór Mazowiecki.
 
§3.
 
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Nowy Dwór Mazowiecki
 
§4.
 
Traci moc uchwała Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim Nr XLI/396/09 z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie Regulaminu Stypendialnego w Gminie Nowy Dwór Mazowiecki.
 
§5.
 
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.
 
Przewodniczący Rady Miejskiej
/-/ Krzysztof Bisialski
 
 
 
Regulamin został ogłoszony 5 maja 2011 roku, 19 maja - wszedł w życie.
 
 

Zmiany:
 
 
 

Uchwała nr XXXIII/390/13 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 24 września 2013r. w sprawie zmiany uchwały nr VI/55/11 z dnia 29 marca 2011 r. w sprawie Regulaminu Stypendialnego w Gminie Nowy Dwór Mazowiecki

Zmiany do regulaminu zostały ogłoszone 9 października 2013 r. i wejdą w życie 23 października 2013 r.

Uwaga!

>>> ZMIANA WNIOSKÓW O STYPENDIA ARTYSTYCZNE (ogłoszona 10.10.2014 r.)

>>> ZMIANA WNIOSKÓW O STYPENDIA I NAGRODY SPORTOWE (24.10.2014 r.)

Uchwała nr V/30/15 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie zmiany uchwały Nr VI/55/11 z dnia 29 marca 2011 roku w sprawie Regulaminu Stypendialnego w Gminie Nowy Dwór Mazowiecki

Opublikowane 16.04.2015 r.

Uchwała nr XII/116/15 z dnia 26 października 2015 r. (Nowe zasady stypendiów artystycznych dla uczniów szkół artystycznych, nowy wniosek)

Ogłoszone w Dzienniku Wojewódzkim 19 listopada, wchodzi w życie 3 grudnia.

Uchwała nr XXIX/328/17 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 14 marca 2017 r. (ogłoszona 31 marca 2017 r.)

Uchwała nr XXXVIII/450/2018 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 6 marca 2018 r. zmieniająca uchwałę sprawie Regulaminu Stypendialnego w Gminie Nowy Dwór Mazowiecki

UCHWAŁA NR II/18/2018 RADY MIEJSKIEJ W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM z dnia 17 grudnia 2018r. w sprawie:   zmiany uchwały nr VI/55/11 z dnia 29 marca 2011 r. w sprawie Regulaminu Stypendialnego w Gminie Nowy Dwór Mazowiecki (ogłoszona 20 grudnia 2018 r.)

Wytworzył:
Rada Miejska
Udostępnił:
Kordulewska Martyna
(2011-04-04 10:51:00)
Ostatnio zmodyfikował:
Kordulewska Martyna
(2019-05-09 14:06:15)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 4144380