54/2011

 Z A R Z Ą D Z E N I E    Nr 54 /2011

Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki

z dnia 30 marca 2011 r.
 
 
w sprawie planu finansowego wydatków budżetowych Urzędu Miejskiego na rok 2011
 
 
 Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy o samorządzie gminnym ( j.t. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.),  art. 249 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z póżn. zm.), Burmistrz Miasta Nowy Dwór Mazowiecki zarządza, co następuje:
 
 
§  1
 
Wprowadza się zmiany w planie finansowym dochodów budżetowych Urzędu Miejskiego na rok 2011 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia, w związku z wprowadzeniem zmian w budżecie miasta na rok 2011:
1/ zarządzeniem Nr 45/2011 Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki z dnia 14 marca 2011 r.
2/ uchwałą Nr VI/51/2011 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 29 marca 2011 r.
 
§  2
 
Wprowadza się zmiany w planie finansowym wydatków budżetowych Urzędu Miejskiego na rok 2011  zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia, w związku z wprowadzeniem zmian w budżecie miasta na rok 2011:
1/ zarządzeniem Nr 45/2011 Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki z dnia 14 marca 2011 r.
2/ uchwałą Nr VI/51/2011 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 29 marca 2011 r.
 
§  3
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku budżetowym 2011 oraz podlega ogłoszeniu.
 
 
Burmistrz
/-/ Jacek Kowalski
Wytworzył:
Udostępnił:
Kordulewska Martyna
(2011-04-07 10:22:03)
Ostatnio zmodyfikował:
Kordulewska Martyna
(2011-04-07 10:50:55)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki