Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2010 r. (51/2011)

Załączniki znajdują się pod tekstem Zarządzenia.

 

 Zarządzenie Nr  51 /2011

Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki 
z dnia 30 marca 2011 r.
 
w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Nowy Dwór Mazowiecki, sprawozdania finansowego Miasta Nowy Dwór Mazowiecki, sprawozdania z wykonania planu finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej  i  sprawozdania z wykonania planu finansowego Nowodworskiego Ośrodka Kultury za  rok 2010 /art. 265 pkt 2 ufp/
 
 
Na podstawie art. 267, art. 269, art. 270 ust 1  ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.), art. 13 pkt 5 ustawy  z dnia 7 października 1992r. o regionalnych izbach obrachunkowych (t.j. Dz. U. z 2001r. Nr 55 poz. 577 z późn. zm.) oraz art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 17, poz. 95 z późn. zm.), Burmistrz Miasta Nowy Dwór Mazowiecki zarządza, co następuje:
 
§ 1
 
Przekazać Radzie Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim  i  Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Nowy Dwór Mazowiecki za 2010 r. wraz z objaśnieniami, stanowiące załącznik Nr 1 do zarządzenia.
§ 2
 
Przekazać Radzie Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim :
1) sprawozdanie finansowe Miasta Nowy Dwór Mazowiecki za rok 2010, stanowiące załącznik Nr 2 do zarządzenia,
2) sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej  w Nowym Dworze Mazowieckim, stanowiące załącznik Nr 3 do zarządzenia,
3) sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Nowodworskiego Ośrodka Kultury w Nowym Dworze Mazowieckim, stanowiące załącznik Nr 4 do zarządzenia,
4) informację o stanie mienia Miasta Nowy Dwór Mazowiecki, stanowiącą załącznik Nr 5 do zarządzenia.
 
§ 3
 
Przekazać Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie informację, o której mowa w § 2 pkt 4.
 
§ 4
 
Sprawozdanie, o którym mowa w § 1, podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.
 
§ 5
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
Z up. Burmistrza
/-/ Jacek Gereluk
Zastępca Burmistrza
Załączniki:
 
Załącznik nr 1 do Zarządzenia (Sprawozdanie wraz z objaśnieniami):
 

Załącznik nr 2 (wydatki)

 Załącznik nr 3 (przychody i rozchody)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Załącznik nr 2 do Zarządzenia

Załącznik nr 3 do Zarządzenia

Załącznik nr 4 do Zarządzenia

Załącznik nr 5 do Zarządzenia:
 
Wytworzył:
Udostępnił:
Kordulewska Martyna
(2011-04-07 10:55:46)
Ostatnio zmodyfikował:
Kordulewska Martyna
(2011-04-07 12:55:46)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki