Zarządzenie Burmistrza Miasta nr 55/2011 w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Nowym Dworze Mazowieckim

 Z A R Z Ą D Z E N I E  NR 55 / 2011

Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki
z dnia 01 kwietnia 2011 r.
 
 
w sprawie: wprowadzenia  Regulaminu  Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Nowym Dworze Mazowieckim
 
 
Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2001r., nr 142, poz.1591 ze zm.), zarządzam:
 
§ 1
 
1. Wprowadza się Regulamin Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Nowym Dworze Mazowieckim w brzmieniu załącznika nr 1 do niniejszego Zarządzenia.
2. Schemat struktury organizacyjnej przedstawia załącznik nr 2 do niniejszego Zarządzenia.
 
§ 2
 
Traci moc Zarządzenie nr 25/2010 Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki z dnia 01 lutego 2010 r.
 
§ 3
 
Wykonanie Zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta.
 
§ 4
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
Burmistrz
/-/ Jacek Kowalski
 
Wytworzył:
Udostępnił:
Kordulewska Martyna
(2011-04-18 11:57:31)
Ostatnio zmodyfikował:
Kordulewska Martyna
(2011-05-31 14:15:55)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki