93/2011

 Z A R Z Ą D Z E N I E    Nr  93 / 2011

Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki
z dnia 24 maja 2011 r.
w sprawie zmiany  Uchwały  Budżetowej Miasta Nowy Dwór Mazowiecki na rok 2011.
Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy o samorządzie gminnym  ( j.t. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz  art. 247 ust. 1,  art. 257 pkt 1 i 3  ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.),Burmistrz Miasta Nowy Dwór Mazowiecki zarządza, co następuje:
 
§ 1
Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu miasta Nowy Dwór Mazowiecki na 2011 r. zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia:
1) zwiększa się dochody budżetu miasta na 2011 r. o kwotę 1.023,91 zł,
Plan dochodów budżetu miasta ogółem wynosi 116.351.282,98 zł,  w tym:
1) dochody bieżące w kwocie: 93.926.136,91 zł,
2) dochody majątkowe w kwocie: 22.425.146,07 zł.
§ 2
Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu miasta Nowy Dwór Mazowiecki na 2011 r. zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia:
1) zmniejsza się wydatki budżetu miasta na 2011 r.  o kwotę 25.000,00 zł,
2) zwiększa się wydatki budżetu miasta na 2011 r. o kwotę 26.023,91  zł,
Plan wydatków budżetu miasta ogółem wynosi 147.833.282,98 zł,  w tym:
1) wydatki bieżące w kwocie: 92.103.023,26 zł,
2) wydatki majątkowe w kwocie: 55.730.259,72 zł.
§ 3
Wprowadza się zmiany w dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 3  do niniejszego zarządzenia.
§ 4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku budżetowym 2011 oraz podlega ogłoszeniu.
 
Burmistrz
/-/ Jacek Kowalski
Wytworzył:
Udostępnił:
Kordulewska Martyna
(2011-05-30 15:00:53)
Ostatnio zmodyfikował:
Kordulewska Martyna
(2011-05-30 15:05:57)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki