97/2011

Zarządzenie Nr  97/ 2011

Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki

z  dnia  2 czerwca  2011  roku .

 

w  sprawie  powołania Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego

 

Na podstawie art.30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 roku Nr 142 poz.1591 z póź. zm.), art.41e, f i g  ustawy  z  dnia  24  kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 roku Nr 234, poz.1536, z póź. zm.),  oraz Uchwały Nr VI/54/11 z dnia  29 marca 2011r.  Rady Miejskiej  w Nowym  Dworze Mazowieckim  w  sprawie  określenia trybu  powoływania członków oraz organizację i tryb działania Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego zarządzam , co następuje :

§ 1

Powołuję  Gminną Radę Działalności Pożytku Publicznego  , zwaną dalej  „Radą” .

§ 2

W skład Rady wchodzą  przedstawiciele:

1.      organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art.3 ust. 3 prowadzących działalność na terenie Nowego Dworu Mazowieckiego :

1)   Elżbieta Gauza  -   Towarzystwa Przyjaciół Dzieci,

2)      Grażyna Kiljan  - Nowodworskiego Stowarzyszenia Amazonek,

3)      Olga Małajny – Lokalnej Organizacji Turystycznej Trzech Rzek,

4)      Adam Łojek – Stowarzyszenia Pedagogów i Psychologów AGO, ,

5)      Danuta Wiśniewska – Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków Koło Nr 10           

2.  Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim

1)      Karol Bielec

2)      Grażyna Nadrzycka

3)      Ewa Sokołowska

4)      Andrzej Świder

3.  przedstawiciel Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki

1)      Sebastian Sosiński

§ 3

Organizację i tryb działania  Rady określa Uchwała Nr VI/54/11 z dnia  29 marca 2011r.  Rady Miejskiej w Nowym  Dworze Mazowieckim  w  sprawie  określenia trybu  powoływania członków oraz organizację i tryb działania Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego.

 § 4

Zarządzenie  podlega  ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej .

§ 5

Zarządzenie wchodzi  w  życie  z  dniem  podpisania.

 

                                                                                                              Burmistrz Miasta

 

                                                                                                              /-/ Jacek Kowalski

Wytworzył:
Udostępnił:
Kordulewska Martyna
(2011-06-06 16:11:25)
Ostatnio zmodyfikował:
Kordulewska Martyna
(2011-06-06 16:13:16)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki