☰ Menu Prawe Menu ☰
Nowy Dwór Mazowiecki

Sobota 23.09.2023

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

100/2011

Z A R Z Ą D Z E N I E   Nr 100/2011

Burmistrza  Miasta  w Nowym Dworze Mazowieckim

z dnia 07 czerwca 2011 r.

w sprawie: ustalenia maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia dla dyrektora Miejskiego Zakładu Oczyszczania w Nowym  Dworze  Mazowieckim.

 

Na podstawie art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458 z póź. zm.)  – zarządzam co następuje:

 

§ 1

Ustalam maksymalne miesięczne wynagrodzenie dla dyrektora Miejskiego Zakładu Oczyszczania  w wysokości do 7.500,- zł (słownie złotych: siedem tysięcy pięćset).

§ 2

Wynagrodzenie, o którym mowa w § 1 obejmuje wynagrodzenie zasadnicze, dodatek funkcyjny, dodatek za wieloletnią pracę oraz premię.

§ 3

1.   Wysokość premii wynosi 30 % wynagrodzenia zasadniczego.

2.   W szczególnie uzasadnionych przypadkach wynikających np. ze zwiększonego zakresu obowiązków, premia może być podniesiona do 70 % płacy zasadniczej.

3.   Premię wypłaca się z dołu w okresach miesięcznych.

4.   Premię przyznaje Burmistrz Miasta lub osoba upoważniona.

5.   Premia jest przyznawana za właściwe wywiązywanie się z powierzonych zadań, a w szczególności:

a)    staranne i terminowe wykonywanie obowiązków wynikających z zakresu działania zakładu, bądź innych prac zleconych przez Burmistrza lub osobę przez niego upoważnioną,

b)   przestrzeganie obowiązujących przepisów,

c)  dbanie o mienie zakładu,

d) wykazywanie inicjatywy i zaangażowanie w wykonywaną pracę.

6. Dyrektor może być pozbawiony premii lub premia może być zmniejszona w przypadkach:

a)   zawinionego narażenia zakładu pracy (działaniem lub zaniedbaniem) na straty majątku lub jego uszkodzenie,

b)  niepełnego lub niewłaściwego wykonania zadań wymienionych w pkt 5,

c)   stwierdzenia przez właściwe organy kontroli i nadzoru nieprawidłowej działalności, które wystąpiły z bezpośredniej winy dyrektora,

d)  odmówienia wykonania polecenia służbowego.

§ 4

Z dniem 31 maja 2011 r. traci moc Zarządzenie Nr 97/2009 Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki z dnia 26 maja 2009 r.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od dnia 1 czerwca 2011 r.

 

                                                                                               B u r m i s t r z

                                                                                              (-) Jacek Kowalski

Wytworzył:
Udostępnił:
Kordulewska Martyna
(2011-06-07 10:45:36)
Ostatnio zmodyfikował:
Kordulewska Martyna
(2011-06-07 10:46:49)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 4377720