102/2011

ZARZĄDZENIE  Nr 102/2011

BURMISTRZA  MIASTA

Nowy Dwór Mazowiecki

z dnia 10 czerwca 2011 roku

 

w sprawie: powołania komisji konkursowej celem zaopiniowania złożonych ofert w ramach I otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych    w zakresie ochrony zdrowia – programy profilaktyki zdrowotnej  w Nowym Dworze Mazowieckim w 2011 r.

Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z póź. zm.) oraz art. 15 ust. 2a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2010 Nr 234 poz. 1536 z późn. zm.) zarządzam co następuje:

§ 1

Powołuje się Komisję konkursową do spraw opiniowania ofert złożonych w ramach I otwartego konkursu ofert na  realizację zadań publicznych w zakresie ochrony zdrowia – programy profilaktyki zdrowotnej w Nowym Dworze Mazowieckim w 2011 r. zwaną dalej „Komisją”.  

§ 2.

Do zadań Komisji należy:  

1)    Analiza złożonych ofert w oparciu o kryteria podane w treści ogłoszenia o konkursie zamieszczonego w dniu 19 maja 2011r. w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Nowy Dwór Mazowiecki, na stronie internetowej Miasta Nowy Dwór Mazowiecki.  

2)    Przedłożenie Burmistrzowi Miasta Nowy Dwór Mazowiecki opinii co do złożonych ofert, rekomendacji co do wyboru ofert oraz propozycji przyznania zarekomendowanym oferentom wysokości środków publicznych. 

§ 3. 

W celu dokonania publicznego zaopiniowania złożonych ofert powołuję komisję w składzie:

Członkowie komisji:

1.     Pani  Agnieszka Sejda – Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Nowym Dworze Mazowieckim

2.     Pani Grażyna Cichocka - Domańska – członek Stowarzyszenia Pedagogów i Psychologów „AGO”

3.     Pan Sebastian Sosiński – Prezes Lokalnej Organizacji Turystycznej. 

4.     Pani Iwona Kuczera – Podinspektor w Wydziale Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Nowym Dworze Mazowieckim

§  4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Z up. Burmistrza

/-/ Jacek Gereluk

Zastępca Burmistrza

Wytworzył:
Udostępnił:
Kordulewska Martyna
(2011-06-15 15:19:14)
Ostatnio zmodyfikował:
Kordulewska Martyna
(2011-06-15 15:21:42)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki