101/2011

Z A R Z Ą D Z E N I E    Nr  101 / 2011

Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki

z dnia 10 czerwca 2011 r.

w sprawie zmiany  Uchwały  Budżetowej Miasta Nowy Dwór Mazowiecki na rok 2011.
 
Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy o samorządzie gminnym  ( j.t. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz  art. 247 ust. 1, art. 257 pkt 1 i 3  i art. 259 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) oraz § 13 ust. 1 pkt 4 Uchwały Budżetowej Miasta Nowy Dwór Mazowiecki na rok 2011 Nr III /24/2010 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 15 grudnia 2010 r.,
Burmistrz Miasta Nowy Dwór Mazowiecki zarządza, co następuje:
 
§ 1
 
Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu miasta Nowy Dwór Mazowiecki na 2011 r. zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia:
1) zwiększa się dochody budżetu miasta na 2011 r. o kwotę  7.200,00 zł,
 
Plan dochodów budżetu miasta ogółem wynosi 116.611.487,98 zł,  w tym:
1) dochody bieżące w kwocie: 94.186.341,91 zł,
2) dochody majątkowe w kwocie: 22.425.146,07 zł.
 
§ 2
 
Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu miasta Nowy Dwór Mazowiecki na 2011 r. zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia:
1) zmniejsza się wydatki budżetu miasta na 2011 r. o kwotę 211.500,00 zł,
2) zwiększa się wydatki budżetu miasta na 2011 r. o kwotę 218.700,00  zł,
 
Plan wydatków budżetu miasta ogółem wynosi 148.093.487,98 zł,  w tym:
1) wydatki bieżące w kwocie: 92.196.969,26 zł,
2) wydatki majątkowe w kwocie: 55.896.518,72 zł.
 
§ 3
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku budżetowym 2011 oraz podlega ogłoszeniu.
 
Z up. Burmistrza
/-/ Jacek Gereluk
Zastępca Burmistrza
 
 
Wytworzył:
Udostępnił:
Kordulewska Martyna
(2011-06-21 08:16:21)
Ostatnio zmodyfikował:
Kordulewska Martyna
(2011-06-21 08:21:16)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki