☰ Menu Prawe Menu ☰
Nowy Dwór Mazowiecki

Sobota 23.09.2023

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

114/2011

ZARZĄDZENIE nr 114/ 2011

Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki

z dnia  08  lipca 2011r.

w sprawie:  upoważnienia pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej

Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2001r., Nr 142, poz. 1591 z póź. zm.),  art. 268a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks Postępowania Administracyjnego (j.t. Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071, z póź. zm.), art. 8b i art.12 ust.1 i ust. 2  ustawy z dnia 7 września 2007 roku o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz.U. z 2009r. Nr 1, poz. 7 z póź.  zm.) art.20 ust 3  ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2006 r. Nr 139 poz. 992 z póź. zm.) na wniosek Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Dworze Mazowieckim przy ul. Partyzantów 7  zarządza się, co następuje:

§ 1

Upoważniam  Panią  Anetę  Giruć  pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej  w Nowym Dworze Mazowieckim, ul. Partyzantów 7, 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki do:

- podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych, prowadzenia

  postępowania z wyjątkiem wydawania decyzji w tych sprawach,

- do prowadzenia postępowania w sprawach z zakresu świadczeń z funduszu

  alimentacyjnego, z wyjątkiem wydawania decyzji w tych sprawach,

- do prowadzenia postępowań w sprawach z zakresu świadczeń rodzinnych,

  z wyjątkiem wydawania decyzji w tych sprawach.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Z up. BURMISTRZA

/-/   Jacek Gereluk

Z-ca Burmistrza

Wytworzył:
Udostępnił:
Kordulewska Martyna
(2011-07-14 10:05:09)
Ostatnio zmodyfikował:
Kordulewska Martyna
(2011-07-14 10:08:43)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 4377720