61/2011

Zarządzenie Nr 61/2011

Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki

z dnia 12 kwietnia 2011r.

 

w sprawie zakładowego planu kont dla Projektu „Poprawa dostępności Nowodworskiej dzielnicy przemysłowej poprzez opracowanie dokumentacji połączenia ulic Granicznej i Przemysłowej”

 

Na podstawie art. 30 ust 1, art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 2 ust 1 pkt 4, art. 4 oraz art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (t.j. Dz.U. z 2009r. Nr 152, poz. 1223 z późn. zm.), rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2010r. Nr 128, poz. 861) i art. 40 ustawy  z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.  Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) oraz umowy Nr RPMA.01.03.00-14-010/09-00 o dofinansowanie projektu „Poprawa dostępności Nowodworskiej dzielnicy przemysłowej poprzez opracowanie dokumentacji połączenia ulic Granicznej i Przemysłowej” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
z dnia 9 listopada 2010r., zarządzam co następuje:                                                                                                    

§ 1

Wprowadzam w Urzędzie Miejskim w Nowym Dworze Mazowieckim zakładowy plan kont dla Projektu „Poprawa dostępności Nowodworskiej dzielnicy przemysłowej poprzez opracowanie dokumentacji połączenia ulic Granicznej i Przemysłowej”, zwany dalej Projektem– zgodnie
z załącznikiem do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zobowiązuję kierowników komórek organizacyjnych realizujących i uczestniczących w realizacji Projektu, do zapoznania z treścią instrukcji podległych pracowników.

§ 3

Za prawidłowe przestrzeganie instrukcji odpowiedzialni są kierownicy komórek organizacyjnych i samodzielne stanowiska realizujące i uczestniczące w realizacji  Projektu.

§ 4

Traci moc zarządzenie Nr 218/2010 Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki z dnia 18 listopada 2010r. w sprawie zakładowego planu kont dla Projektu „Poprawa dostępności Nowodworskiej dzielnicy przemysłowej poprzez opracowanie dokumentacji połączenia ulic Granicznej i Przemysłowej”.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2011r.

 

 Z up. Burmistrza
/-/ Jacek Gereluk
Zastępca Burmistrza

 

Załącznik

do zarządzenia Nr 61/2011

Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki

z dnia 12 kwietnia 2011r.

 

Zasady prowadzenia rachunkowości i plan kont dla Projektu „Poprawa dostępności Nowodworskiej dzielnicy przemysłowej poprzez opracowanie dokumentacji połączenia ulic Granicznej i Przemysłowej”

1.    Księgi rachunkowe związane z realizacją Projektu prowadzone są w siedzibie Urzędu Miejskiego w Nowym Dworze Mazowieckim, ul. Zakroczymska 30.

2.    Ewidencja księgowa dla realizowanych zadań w ramach Projektu jest prowadzona techniką komputerową za pomocą programu komputerowego „OTAGO”.

3.    Zdarzenia gospodarcze ewidencjonowane za pomocą operacji księgowych ujmowane są na kontach w PLN .

4.    Wydziela się Projekt w księgach rachunkowych budżetu i jednostki budżetowej – Urzędu Miejskiego poprzez analitykę z zastosowaniem odpowiednich kodów księgowych, do kont:  

 

Plan kont jednostki samorządu terytorialnego - organu

I. Wykaz kont

     1. Konta bilansowe

133–004/UE – Rachunek budżetu– udział UE

133-004/GM – Rachunek budżetu – udział Gminy

133-004/O – Rachunek budżetu – odsetki od środków na rachunku

223-018/FP – Rozliczenia wydatków budżetowych – udział UE

223-3/FP – Rozliczenia wydatków budżetowych – udział Gminy

240-003/FP – Pozostałe rozrachunki

901-003/FP – Dochody budżetu

902-002/FP – Wydatki budżetu

961– Wynik wykonania budżetu

II. Opis kont – stosuje się odpowiednio opis kont organu przyjęty zarządzeniem Nr 246/2010 Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki  z dnia 31 grudnia 2010r., z zastrzeżeniem,  iż w/w konta służą wyłącznie do ewidencji operacji dotyczących realizacji Projektu.

Plan kont jednostki realizującej projekt – Urzędu Miasta

I. Wykaz kont

     1. Konta bilansowe:

011-006/FP -  Środki trwałe

071-008/FP – Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych

080-001/4/FP – Inwestycja (środki trwałe w budowie)

130-005/UE – Rachunek bieżący jednostki – udział UE

130-006/GM – Rachunek bieżący jednostki – udział Gminy

201-3/FP – Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami

223-3/FP – Rozliczenie wydatków budżetowych

240-3/FP - Pozostałe rozrachunki

400-2/FP - Amortyzacja

800-3/FP - Fundusz jednostki

810-4/FP -  Dotacje budżetowe, płatności z budżetu środków europejskich oraz środki  z budżetu na inwestycje

860-3/FP – Straty i zyski nadzwyczajne oraz wynik finansowy

    II. Opis - stosuje się odpowiednio opis kont jednostki – Urzędu Miejskiego przyjęty zarządzeniem Nr 246/2010 Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki  z dnia 31 grudnia 2010r., z zastrzeżeniem,  iż w/w konta służą wyłącznie do ewidencji operacji dotyczących realizacji Projektu.

Wytworzył:
Udostępnił:
Kordulewska Martyna
(2011-07-19 15:10:30)
Ostatnio zmodyfikował:
Kordulewska Martyna
(2011-07-19 15:14:15)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki