☰ Menu Prawe Menu ☰
Nowy Dwór Mazowiecki

Czwartek 28.09.2023

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

62/2011

Zarządzenie Nr 62/2011

Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki

z dnia 12 kwietnia 2011r.

 

w sprawie zakładowego planu kont dla Projektu „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez budowę drogi gminnej Jana Pawła II w Nowym Dworze Mazowieckim łączącej drogę krajową nr 62 z drogą powiatową wraz z przebudową skrzyżowania z drogą nr 62 oraz zmianą organizacji ruchu w obrębie tej drogi”

 

Na podstawie art. 30 ust 1, art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 2 ust 1 pkt 4, art. 4 oraz art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (t.j. Dz.U. z 2009r. Nr 152, poz. 1223 z późn. zm.), rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2010r. Nr 128, poz. 861) i art. 40 ustawy  z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.  Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) oraz umowy Nr UDA-RPMA.03.01.00-14-517/08-00 o dofinansowanie Projektu „ Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez budowę drogi gminnej Jana Pawła II w Nowym Dworze Mazowieckim łączącej drogę krajową nr 62 z drogą powiatową wraz z przebudową skrzyżowania z drogą nr 62 oraz zmianą organizacji ruchu w obrębie tej drogi” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego z dnia 10 listopada 2010r., zarządzam co następuje:                                                                                                    

§ 1

Wprowadzam w Urzędzie Miejskim w Nowym Dworze Mazowieckim zakładowy plan kont dla Projektu „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez budowę drogi gminnej Jana Pawła II w Nowym Dworze Mazowieckim łączącej drogę krajową nr 62 z drogą powiatową wraz z przebudową skrzyżowania z drogą nr 62 oraz zmianą organizacji ruchu w obrębie tej drogi” zwany dalej Projektem– zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zobowiązuję kierowników komórek organizacyjnych realizujących i uczestniczących w realizacji Projektu, do zapoznania z treścią instrukcji podległych pracowników.

§ 3

Za prawidłowe przestrzeganie instrukcji odpowiedzialni są kierownicy komórek organizacyjnych i samodzielne stanowiska realizujące i uczestniczące w realizacji  Projektu.

§ 4

Traci moc zarządzenie Nr 219/2010 Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki z dnia 18 listopada 2010r. w sprawie zakładowego planu kont dla Projektu „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez budowę drogi gminnej Jana Pawła II w Nowym Dworze Mazowieckim łączącej drogę krajową nr 62 z drogą powiatową wraz z przebudową skrzyżowania z drogą nr 62 oraz zmianą organizacji ruchu w obrębie tej drogi”.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2011r.

 

 Z up. Burmistrza
/-/ Jacek Gereluk
Zastępca Burmistrza

 

Załącznik

do zarządzenia Nr 62/2011

Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki

z dnia 12 kwietnia 2011r.

 

Zasady prowadzenia rachunkowości i plan kont dla Projektu „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez budowę drogi gminnej Jana Pawła II w Nowym Dworze Mazowieckim łączącej drogę krajową nr 62 z drogą powiatową wraz z przebudową skrzyżowania z drogą nr 62 oraz zmianą organizacji ruchu w obrębie tej drogi”

1.    Księgi rachunkowe związane z realizacją Projektu prowadzone są w siedzibie Urzędu Miejskiego w Nowym Dworze Mazowieckim, ul. Zakroczymska 30.

2.    Ewidencja księgowa dla realizowanych zadań w ramach Projektu jest prowadzona techniką komputerową za pomocą programu komputerowego „OTAGO”.

3.    Zdarzenia gospodarcze ewidencjonowane za pomocą operacji księgowych ujmowane są na kontach w PLN .

4.    Wydziela się Projekt w księgach rachunkowych budżetu i jednostki budżetowej – Urzędu Miejskiego poprzez analitykę z zastosowaniem odpowiednich kodów księgowych, do kont:  

Plan kont jednostki samorządu terytorialnego - organu

I. Wykaz kont

     1. Konta bilansowe

133–004/UE – Rachunek budżetu – udział UE

240-003/FP – Pozostałe rozrachunki

II. Opis kont – stosuje się odpowiednio opis kont organu przyjęty zarządzeniem Nr 246/2010 Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki  z dnia 31 grudnia 2010r., z zastrzeżeniem,  iż w/w konta służą wyłącznie do ewidencji operacji dotyczących realizacji Projektu.

Wytworzył:
Udostępnił:
Kordulewska Martyna
(2011-07-19 15:17:13)
Ostatnio zmodyfikował:
Kordulewska Martyna
(2011-07-19 15:19:59)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 4379168