63/2011

Zarządzenie Nr 63/2011

Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki

z dnia 12 kwietnia 2011r.

 

w sprawie zakładowego planu kont dla Projektu systemowego: „Lepsza przyszłość” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Na podstawie art. 30 ust. 1, art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym  (Dz. U.  z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 2 ust 1 pkt 4, art. 4 oraz art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (t.j. Dz.U. z 2009r. Nr 152, poz. 1223 z późn. zm.), rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2010r. Nr 128, poz. 861) i art. 40 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) oraz Umowy ramowej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki z dnia 19.07.2010r., zarządzam co następuje:                                                                                           

§ 1

Wprowadzam w Urzędzie Miejskim w Nowym Dworze Mazowieckim zakładowy plan kont dla Projektu „Lepsza przyszłość” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, zwany dalej „Projektem” – zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zobowiązuję kierowników komórek organizacyjnych realizujących i uczestniczących w realizacji Projektu, do zapoznania z treścią niniejszego zarządzenia wszystkich podległych pracowników.

§ 3

Za prawidłowe przestrzeganie zapisów niniejszego zarządzenia odpowiedzialni są kierownicy komórek organizacyjnych realizujących i uczestniczących w realizacji  Projektu.

§ 4

Traci moc Zarządzenie Nr 154/2010 Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki z dnia 2 września 2010r. w sprawie zakładowego planu kont dla Projektu systemowego: „Lepsza przyszłość” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2011r.

 

Z up. Burmistrza
/-/ Jacek Gereluk
Zastępca Burmistrza

 

Załącznik

do zarządzenia Nr 63/2011

Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki

z dnia 12 kwietnia 2011r.

 

Plan kont dla Projektu „Lepsza przyszłość” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

1.    Księgi rachunkowe budżetu związane z realizacją Projektu prowadzone są w siedzibie Urzędu Miejskiego w Nowym Dworze Mazowieckim, ul. Zakroczymska 30.

2.    Ewidencja księgowa dla realizowanych zadań w ramach Projektu jest prowadzona techniką komputerową za pomocą programu informatycznego „OTAGO”.

3.    Zdarzenia gospodarcze ewidencjonowane za pomocą operacji księgowych ujmowane są na kontach w  PLN .

4.    Wydziela się Projekt w księgach rachunkowych budżetu poprzez analitykę z zastosowaniem odpowiednich kodów księgowych, do kont:  

 

Plan kont jednostki samorządu terytorialnego - organu

I. Wykaz kont

     1. Konta bilansowe

 

133-004/UE – Rachunek budżetu – środki UE

133-004/BP – Rachunek budżetu – środki BP

133-004/O – Rachunek budżetu - odsetki

223-019/FP – Rozliczenie wydatków budżetowych

240-003/FP – Pozostałe rozrachunki

901-003/FP – Dochody budżetu

902-002/FP – Wydatki budżetu

961 – Wynik wykonania budżetu

 

II. Opis kont – stosuje się odpowiednio opis kont organu przyjęty zarządzeniem Nr 246/2010 Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki  z dnia 31 grudnia 2010r., z zastrzeżeniem,  iż w/w konta służą wyłącznie do ewidencji operacji dotyczących realizacji Projektu.

Wytworzył:
Udostępnił:
Kordulewska Martyna
(2011-07-19 15:22:31)
Ostatnio zmodyfikował:
Kordulewska Martyna
(2011-07-19 15:24:44)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki