71/2011

Z A R Z Ą D Z E N I E   NR  71 / 2011

Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki

z dnia 15 kwietnia 2011 r.

 

w sprawie: ustanowienia pełnomocnika do spraw wyborów

Na podstawie art. 23 ust. 2 ustawy z dnia 16 lipca 1998r. (j.t. Dz.U. z 2010 r., nr 176, poz. 1190) Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w związku z art. 33 ust. 3 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz.U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591, ze zm.), zarządza się, co następuje:

§ 1

Ustanawia się pełnomocnika do spraw wyborów – urzędnika wyborczego w osobie Zenona Klimczewskiego Naczelnika Wydziału Promocji i Komunikacji Społecznej.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz

/-/ Jacek Kowalski

Wytworzył:
Udostępnił:
Kordulewska Martyna
(2011-07-25 10:22:01)
Ostatnio zmodyfikował:
Kordulewska Martyna
(2011-07-25 10:23:00)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki