58/2011

ZARZĄDZENIE NR 58/2011

Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki                            

z dnia  11 kwietnia 2011 roku

 

w sprawie powołania Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego

 

Na podstawie art. 19 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu  kryzysowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 89 poz. 590 z późn. zm.) oraz w związku z art. 7 ust. 1    pkt 14 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jt. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z  późn. zm.)   z a r z ą d z a  s i ę,   c o  n a s t ę p u j e :

§  1

Powołuje się  Miejski  Zespół  Zarządzania  Kryzysowego, zwany dalej „Zespołem”,  jako organ pomocniczy Burmistrza Miasta w zapewnieniu wykonywania zadań zarządzania kryzysowego w warunkach wystąpienia sytuacji kryzysowej lub wprowadzenia stanu klęski żywiołowej.

§ 2

1. W skład Zespołu wchodzą:

1) Przewodniczący Zespołu – Burmistrz Miasta;

2) Zastępca Przewodniczącego ds. Infrastruktury Miasta  – Zastępca Burmistrza (BT);

3) Zastępca Przewodniczącego ds. Społecznych i Informacyjnych – Zastępca  Burmistrza (BS);

4) Członkowie Zespołu:

a)      Przedstawiciel Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Dworze Mazowieckim,

b)      Przedstawiciel Komendy Powiatowej Policji w Nowym Dworze Mazowieckim,

c)      Komendant Straży Miejskiej,

d)     Prezes Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowym Dworze Mazowieckim,

e)      Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej,

f)       Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych,

g)      Naczelnik Wydziału Promocji i Komunikacji Społecznej,

h)      Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Dworze Mazowieckim,

i)        Inspektor ds. Wojskowych,

j)        Inspektor ds. Zarządzania Kryzysowego, OC i Obronności.

2.  W przypadku absencji ww. osób w pracach Zespołu biorą udział ich zastępcy bądź osoby przez nich wyznaczone – upoważnione do podejmowania decyzji w kompetencyjnym zakresie ich obowiązków.

3.  W zależności od potrzeb w pracach Zespołu mogą uczestniczyć inne osoby zaproszone przez Przewodniczącego.

§ 3

Do głównych zadań realizowanych przez Zespół należy:

1) ocena występujących i potencjalnych zagrożeń mogących mieć wpływ na  bezpieczeństwo publiczne i prognozowanie tych zagrożeń na terenie miasta Nowy  Dwór Mazowiecki;

2) przygotowywanie propozycji działań i przedstawianie Burmistrzowi wniosków dotyczących wykonania, zmiany lub zaniechania działań ujętych w Planie Zarządzania Kryzysowego Miasta Nowy Dwór Mazowiecki;

3) przekazywanie do wiadomości publicznej informacji związanych z zagrożeniami;

4) opiniowanie Planu Zarządzania Kryzysowego dla Miasta Nowy Dwór Mazowiecki.

§ 4

Imienny skład Zespołu zawiera załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 5

Zasady funkcjonowania, tryb pracy i zadania składu osobowego Zespołu określa Regulamin Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 6

Obsługę kancelaryjno-biurową Zespołu zapewnia Stanowisko ds. Zarządzania Kryzysowego, OC i Obronności.

§ 7

Wykonanie zarządzenia powierza się Inspektorowi ds. Zarządzania Kryzysowego, OC  i Obronności.

§ 8

Traci moc zarządzenie Nr 93/2008 Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki z dnia 2 czerwca 2008 roku w sprawie powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.

§ 9

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Burmistrz
/-/ Jacek Kowalski

Wytworzył:
Udostępnił:
Kordulewska Martyna
(2011-07-25 10:27:35)
Ostatnio zmodyfikował:
Kordulewska Martyna
(2011-07-25 10:29:26)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki