☰ Menu Prawe Menu ☰
Nowy Dwór Mazowiecki

Środa 27.09.2023

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

117/2011

 Zarządzenie Nr 117/2011

Burmistrza Nowego Dworu Mazowieckiego

z dnia  12 lipca 2011 roku

 

w sprawie utworzenia  Stałego Dyżuru Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki na potrzeby podwyższania gotowości obronnej państwa oraz uruchamiania realizacji zadań obronnych wynikających z wyższych stanów gotowości obronnej państwa.

 

Na podstawie art. 20 ust. 2 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2004 r. Nr 241, poz. 2416 z późn. zm.), art. 20 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2007 r.  Nr 89, poz. 590 z późn. zm.), § 3 ust. 1 pkt 2 lit. c oraz § 4 ust. 1 pkt 2 lit. c rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 2004 r. w sprawie ogólnych zasad wykonywania zadań w ramach powszechnego obowiązku obrony (Dz. U. Nr 16, poz. 152), § 8 ust. 1 i ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 września 2004 r. w sprawie gotowości obronnej państwa (Dz. U. Nr 219, poz. 2218), zarządzenia Nr 340 Wojewody Mazowieckiego z dnia 13 października 2009 r. w sprawie utworzenia Systemu Stałych Dyżurów Wojewody Mazowieckiego na potrzeby podwyższania gotowości obronnej państwa oraz uruchamiania realizacji zadań obronnych wynikających z wyższych stanów gotowości obronnej państwa, a także zarządzenia Nr 90/2009 Starosty Nowodworskiego z dnia 17 grudnia 2009 r. w sprawie utworzenia Systemu Stałych Dyżurów Starosty Nowodworskiego na potrzeby podwyższania gotowości obronnej państwa oraz uruchamiania realizacji zadań obronnych wynikających z wyższych stanów gotowości obronnej państwa zarządza się, co następuje:

§ 1

1.        Tworzy się Stały Dyżur Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki (SDBM NDM), wchodzący w skład Systemu Stałych Dyżurów Starosty Nowodworskiego, na potrzeby podwyższania gotowości obronnej państwa oraz uruchamiania realizacji zadań ujętych w „Planie Operacyjnym Funkcjonowania Miasta Nowy Dwór Mazowiecki w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny”.

2.        Obsada osobowa SDBM NDW wraz z wyposażeniem stanowić będzie bazę dla rozwinięcia  do działania Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowej lub wprowadzenia stanu klęski żywiołowej.

3.        W skład SDBM NDM wchodzą:

1)    Stały Dyżur Urzędu Miejskiego (SD UM),

2)  Dyżury kierowników nw. jednostek organizacyjnych podległych i nadzorowanych przez  Burmistrza:

a)   Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej,

b)   Dyrektora Miejskiego Zakładu Oczyszczania,

c)    Dyrektora Nowodworskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji,

d)    Prezesa Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.,

e)    Prezesa Zakładu Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.,

f)     Prezesa Zarządu Budynków Komunalnych Sp. z o.o.

§ 2

Ustala się następującą organizację i zasady pełnienia SDBM NDM:

1) podległość SDBM NDM oraz sposób przekazywania informacji w Systemie Stałych Dyżurów Starosty Nowodworskiego na potrzeby podwyższania gotowości obronnej państwa oraz  uruchamiania realizacji zadań obronnych określa  załącznik nr 1 do zarządzenia;

2) SD UM pełniony jest przez całą dobę w systemie dwuzmianowym;

3) obsadę jednej zmiany SD UM stanowią 2 osoby;

4) w skład zmiany dyżurnej SD UM wchodzi:

a)     kierownik zmiany,

b)     dyżurny.

5) imienną obsadę poszczególnych zmian SD UM zawiera załącznik nr 2 do zarządzenia.

6) dyżury kierowników jednostek organizacyjnych wymienionych § 1 ust. 2 pkt 2 pełnione są  przez cała dobę, w tym:

a)   w godzinach pracy, przez sekretariaty jednostek organizacyjnych,

b)      w czasie wolnym od pracy, pod określonym nr telefonu, przez kierowników jednostek organizacyjnych lub inną wskazaną przez kierownika osobę, wchodzącą w skład kierownictwa jednostki organizacyjnej.

7) realizacja zadań związanych z przygotowaniem do działania SDBM NDM w warunkach wyższych stanów gotowości obronnej państwa, należy do:

a) komórki organizacyjnej (stanowiska) właściwej w sprawach obronnych i zarządzania  kryzysowego – w zakresie nadzoru merytorycznego i szkolenia,

b) komórki organizacyjnej właściwej do spraw organizacyjno administracyjnych – w zakresie  wyposażenia i zapewnienia warunków do działania SD UM,

c) kierowników jednostek organizacyjnych wymienionych § 1 ust. 2 pkt 2 – w zakresie wyposażenia i zapewnienia warunków do działania dyżurów w wymienionych jednostkach.

§ 3

Kierownicy jednostek organizacyjnych  wymienionych § 1 ust. 2 pkt 2 zapewnią przekazanie  do Urzędu Miejskiego i bieżące aktualizowanie, danych teleadresowych tworzonych dyżurów.

§ 4

1.    Organizacja i przygotowanie SDBM NDM obejmuje:

1)   w zakresie nadzoru merytorycznego i szkolenia:

a)         uzgodnienia składu osobowego i określenia zadań;

b)        opracowanie wykazu osób upoważnionych do uruchomienia SDBM NDM   po godzinach pracy, z ich danymi teleadresowymi,

c)         zorganizowanie systemu powiadamiania oraz ustalenie zasad i trybu obiegu informacji dotyczących gotowości organu do podjęcia realizacji zadań,

d)        opracowanie i uzgodnienie z organem nadrzędnym dokumentacji zapewniającej funkcjonowanie SDBM NDW („Instrukcja SDBM NDM”), a także dokumentacji zapewniającej funkcjonowanie MCZK („Instrukcja Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego”),

e)         organizowanie szkolenia teoretycznego i praktycznego składu osobowego SDBM NDM w ramach szkolenia obronnego (przynajmniej raz w roku);

2)    w zakresie wyposażenia i zapewnienia warunków do działania:

a)         w stanie stałej gotowości obronnej państwa, wyznaczenie, przygotowanie i utrzymanie właściwego stanu technicznego pomieszczeń do pracy oraz pomieszczeń socjalnych na potrzeby SDBM NDM,

b)        wyposażenie wydzielonych pomieszczeń w niezbędne środki łączności, środki informatyczne oraz środki biurowe,

c)         wyposażenie w zapasowe źródła energii elektrycznej,

d)        wyznaczenie dyżurnych środków transportowych dla potrzeb SDBM NDM,

e)         zorganizowanie zaopatrywania w artykuły codziennego użytku i napoje.

§ 5

 SDBM NDM organizują:

1)      Sekretarz Miasta w wydzielonych pomieszczeniach Urzędu Miejskiego;

2)      kierownicy jednostek wymienionych w § 1 ust. 2 pkt 2 – w sekretariatach  lub wydzielonych pomieszczeniach.

§ 6

Inspektor ds. Zarządzania Kryzysowego, OC i Obronności opracuje dokumentację SDBM NDM  i przekaże kierownikom jednostek organizacyjnych wymienionych w § 1 ust. 2 pkt 2 wzory wymaganej dokumentacji dla dyżurów ww. jednostek – w terminie do dnia 30 września  2011 r.

§ 7

Za organizację, oraz sprawne funkcjonowanie SDBM NDM czyni się odpowiedzialnym Sekretarza Miasta i kierowników jednostek organizacyjnych wymienionych w § 1 ust. 2 pkt 2.

§ 8

1.        SDBM NDM może być uruchamiany w stanie stałej gotowości obronnej państwa, w pełnym  lub ograniczonym zakresie, na podstawie zarządzenia burmistrza, w celach szkoleniowych   i kontrolno – sprawdzających.

2.        MCZK na bazie SDBM NDM może być uruchamiane w przypadkach wystąpienia sytuacji kryzysowej, wprowadzenia stanu klęski żywiołowej lub w celach szkoleniowych  na podstawie zarządzenia burmistrza określającego szczegółowe zasady i czas jego funkcjonowania.

3.     W wyższych stanach gotowości obronnej państwa SDBM NDM uruchamiany jest w wyniku realizacji stosownego zadania operacyjnego zawartego w Planie Operacyjnym Funkcjonowania Miasta Nowy Dwór Mazowiecki w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny.

4.        O uruchomieniu SDBM NDM należy powiadomić właściwy organ nadrzędny zgodnie  z załącznikiem nr 1 do zarządzenia, tj. Starostę Nowodworskiego.

5.        SDBM NDM zobowiązany jest do utrzymywania pełnej gotowości do pracy, w radiowej sieci zarządzania Wojewody Mazowieckiego, w ramach Systemu Stałych Dyżurów Starosty Nowodworskiego.

§ 9

SDBM NDM należy przygotować do działania w sposób określony niniejszym zarządzeniem  do dnia 30 września 2011 r.

§ 10

Traci moc zarządzenie nr 11/07 Burmistrz miasta Nowy Dwór Mazowiecki z dnia 23 stycznia 2007 r. w sprawie utworzenia Systemu Stałego Dyżuru Burmistrza Nowego Dworu Mazowieckiego  na potrzeby podwyższania gotowości obronnej państwa  oraz uruchamiania realizacji zadań ujętych w planach operacyjnych.

§ 11

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

                                                                                                      Burmistrz Miasta

                                                                                                                            /-/ Jacek Kowalski

Wytworzył:
Udostępnił:
Kordulewska Martyna
(2011-07-25 10:32:30)
Ostatnio zmodyfikował:
Kordulewska Martyna
(2011-07-25 10:35:38)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 4379168