☰ Menu Prawe Menu ☰
Nowy Dwór Mazowiecki

Środa 27.09.2023

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

140/2011

ZARZĄDZENIE Nr  140 / 2011

Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki

z dnia  31 sierpnia  2011 r.

 

w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu, informacji  o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2011 r.

 

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) oraz uchwały Nr  L/459/10 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za I półrocze, Burmistrz Miasta Nowy Dwór Mazowiecki zarządza, co następuje:

§ 1

Przedstawić Radzie Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie:

1) informację o przebiegu wykonania budżetu Miasta Nowy Dwór Mazowiecki za pierwsze półrocze 2011 r., stanowiącą załącznik nr 1 do zarządzenia;

2) informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Miasta Nowy Dwór Mazowiecki,  w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, stanowiącą załącznik nr 2 do zarządzenia;

3) informację o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za pierwsze półrocze 2011 r., stanowiącą załącznik nr 3 do zarządzenia;

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu.

 

Burmistrz
/-/ Jacek Kowalski

Załączniki: 

Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 140/2011 Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki z dnia 31 sierpnia 2011 r.           

INFORMACJA O PRZEBIEGU  WYKONANIA BUDŻETU MIASTA NOWY DWÓR MAZOWIECKI ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU

Informacja zawiera :

I.  Część tabelaryczną :

- Tabela Nr 1 - Wykonanie dochodów budżetowych - ogółem

- Tabela Nr 1a - Wykonanie dochodów budżetowych - bieżących

- Tabela Nr 1b - Wykonanie dochodów budżetowych - majątkowych

- Tabela Nr 2 - Wykonanie wydatków budżetowych - ogółem

- Tabela Nr 2a - Wykonanie wydatków budżetowych -  bieżących

- Tabela Nr 2b - Wykonanie wydatków budżetowych - majątkowych

- Tabela Nr 3 - Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami 

- Tabela Nr 4 - Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej 

- Tabela Nr 5 - Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 

- Tabela Nr 6 - Wykonanie kwot dotacji udzielonych z budżetu w 2011 r. 

  I.  dotacje podmiotowe

  II. dotacje celowe dla podmiotów  zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych 

- Tabela Nr 7 - Wykonanie wydatków na programy i projekty finansowane z udziałem środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi 

- Tabela Nr 8 - Wykonanie dochodów z zakresu administracji rządowej podlegających zwrotowi do budżetu państwa 

- Tabela Nr 9 - Wykonanie przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego

II. Część opisową :

I. Dochody, wydatki oraz przychody i rozchody budżetu  - informacja ogólna

II. Realizacja dochodów budżetu miasta

III. Realizacja wydatków budżetu miasta

IV. Realizacja przychodów i rozchodów budżetu miasta

V. Podsumowanie

VI. Realizacja wydatków bieżących budżetu miasta:

1/ wykonanie wydatków bieżących Urzędu Miejskiego,

2/ wykonanie wydatków bieżących szkół i przedszkoli,

3/ wykonanie wydatków bieżących Ośrodka Pomocy Społecznej (załącznik  nr 1  do części opisowej informacji)

4/ wykonanie wydatków bieżących Nowodworskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji (załącznik  nr 2  do części opisowej informacji)

VII. Realizacja wydatków majątkowych:

1/ zadania inwestycyjne nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową

2/ zadania inwestycyjne objęte Wieloletnią Prognozą Finansową

3/ pozostałe wydatki majątkowe

VIII. Wykonanie dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatków związanych z realizacją zadań wynikających z Miejskiego Programu Profilaktyki Uzależnień i Przeciwdziałania Przemocy dla Miasta Nowy Dwór Mazowiecki

IX. Wykonanie dochodów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust.    4 - 6 ustawy prawo ochrony środowiska i wykonanie wydatków na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w zakresie określonym w ustawie prawo ochrony środowiska

X. Wykonanie przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego (załącznik  nr  3 do części opisowej informacji)

XI. Wykonanie dochodów i wydatków wydzielonych rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

Załącznik nr 2 do zarządzenia Nr 140/2011 Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki z dnia 31 sierpnia 2011 r.

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ZA I PÓŁROCZE 2011 R.

Informacja zawiera:

1/ informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Nowy Dwór Mazowiecki, stanowiącą tabelę nr 1 do niniejszej informacji,

2/ informację o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, stanowiącą tabelę nr 2 do niniejszej informacji.

Załącznik nr 3 do zarządzenia Nr 140/2011 Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki z dnia 31 sierpnia 2011 r.

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY ZA I PÓŁROCZE 2011 R.

Informacja o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury zawiera:

1/  informację o przebiegu wykonania planu finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej, stanowiącą zestawienie nr 1 wraz z załącznikami,

2/ informację o przebiegu wykonania planu finansowego Nowodworskiego Ośrodka Kultury, stanowiącą zestawienie nr 2 wraz z załącznikami.

 

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Kordulewska Martyna
(2011-09-06 15:02:40)
Ostatnio zmodyfikował:
Kordulewska Martyna
(2011-09-08 10:51:45)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 4379168