133/2011

Z A R Z Ą D Z E N I E     Nr  133  /2011

BURMISTRZA  MIASTA  NOWY DWÓR MAZOWIECKI

z  dnia  17  sierpnia 2011 r.

 

w  sprawie:  powołania Komisji ds. odbioru zadania pn. „Rewitalizacja Parku Miejskiego im. J. Wybickiego”  w Nowym Dworze Mazowieckim   

 

Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (j.t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z póź. zm.) zarządzam  co  następuje:

§ 1

Powołuję komisję ds. odbioru robót zleconych umową  nr ZP.341/38/2010  na realizację zadania pn. „Rewitalizacja Parku Miejskiego im. Józefa Wybickiego” w Nowym Dworze Mazowieckim w składzie:

1.     Janusz Mikuszewski     – przewodniczący komisji

2.     Dariusz Tabęcki – z-ca przewodniczącego komisji

3.     Sławomir Wieczorek – sekretarz

4.     Krzysztof  Boroch – członek

§ 2

Komisja rozpocznie prace z dniem wejścia w życie zarządzenia i zakończy  prace po przedłożeniu końcowego protokołu odbioru robót, o których mowa   w § 1.

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierzam Zastępcy Burmistrza  Miasta Panu Januszowi Mikuszewskiemu.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Z up. Burmistrza
/-/ Jacek Gereluk
Zastępca Burmistrza 

Wytworzył:
Udostępnił:
Kordulewska Martyna
(2011-11-02 13:59:13)
Ostatnio zmodyfikował:
Kordulewska Martyna
(2011-11-02 14:01:23)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki