172/2011

Zarządzenie  Nr  172/2011

Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki

z  dnia  8 listopada 2011 r.


w sprawie  powołania komisji do przeprowadzenia przetargu na zbycie  nieruchomości.       

 

Na podstawie  art. 30 ust. 2 pkt 3    ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591   z późn. zm.) oraz  § 8   Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości  (Dz.U. z 2004 r. nr 207  , poz. 2108 z późn. zm.) - zarządzam, co następuje:

§1.

Powołuje się   komisję do  przeprowadzenia  przetargu ustnego nieograniczonego w dniu 9  listopada  2011  r. o godz. 10.00  na zbycie nieruchomości położonej  w Nowym Dworze Mazowieckim przy ul. Lipowej   oznaczonej jako dz. nr 35/2 i 35/3  obr. 19 5-01 w składzie:

1. Przewodniczący -   Dariusz Tabęcki

2. Członek –  Małgorzata Ciszewska.

3. Sekretarz – Agata Hryciuk

§2.

Komisja   rozpocznie pracę i będzie działać zgodnie z powołanym wyżej rozporządzeniem.

§3.

Zarządzenie  wchodzi w życie z dniem podpisania.

Z up. Burmistrza

/-/ mgr inż. Janusz Mikuszewski

Z-ca Burmistrza

Wytworzył:
Udostępnił:
Kordulewska Martyna
(2011-11-09 15:20:24)
Ostatnio zmodyfikował:
Kordulewska Martyna
(2011-11-09 15:22:41)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki