179/2011

Zarządzenie  179 /2011

Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki

z  dnia   14 listopada  2011 r.

 

w sprawie  powołania komisji do przeprowadzenia przetargu na zbycie  nieruchomości.       

 

Na podstawie  art. 30 ust. 2 pkt 3    ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591   z późn. zm.) oraz  § 8   Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości  (Dz.U. z 2004 r. nr 207  , poz. 2108 z późn. zm.) - zarządzam, co następuje:

§1.

Powołuje się komisję do przeprowadzenia przetargu ustnego  nieograniczonego w dniu 16 listopada  2011  r. o godz. 10.00  na zbycie nieruchomości położonej  w Nowym Dworze Mazowieckim przy ul.  Warszawskiej  oznaczonej jako dz. nr 71/5  obr. 27  8-01  w składzie:

1. Przewodniczący -   Andrzej Szakuro

2. Członek -   Dariusz Tabęcki

3. Sekretarz – Małgorzata Ciszewska.

§2.

Komisja   rozpocznie pracę i będzie działać zgodnie z powołanym wyżej rozporządzeniem.

§3.

Zarządzenie  wchodzi w życie z dniem podpisania.

 Z up. Burmistrza

  /-/ mgr inż. Janusz Mikuszewski

Z-ca Burmistrza

                                                                                               

Wytworzył:
Udostępnił:
Kordulewska Martyna
(2011-11-15 15:45:47)
Ostatnio zmodyfikował:
Kordulewska Martyna
(2011-11-15 15:47:07)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki