178/2011

 ZARZĄDZENIE  Nr  178 /2011

Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki
z dnia 14 listopada 2011 r.

w sprawie projektu uchwały budżetowej na rok 2012
 
Na podstawie art. 233 art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) Burmistrz Miasta Nowy Dwór Mazowiecki zarządza, co następuje:
 
§ 1
 
1. Przygotowany projekt uchwały budżetowej Miasta Nowy Dwór Mazowiecki na rok 2012 wraz  z uzasadnieniem, przedstawić :
1) Regionalnej Izbie Obrachunkowej - celem zaopiniowania,
2) Radzie Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim.
2. Projekt uchwały budżetowej stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.
 
§ 2
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu.
 
Burmistrz
/-/ Jacek Kowalski
 

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Kordulewska Martyna
(2011-11-22 10:58:32)
Ostatnio zmodyfikował:
Kordulewska Martyna
(2011-11-22 11:32:00)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki