☰ Menu Prawe Menu ☰
Nowy Dwór Mazowiecki

Środa 27.09.2023

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zarządzenie Burmistrza Miasta nr 180/2011 w sprawie w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Nowy Dwór Mazowiecki na rok 2011

 Z A R Z Ą D Z E N I E    Nr  180/ 2011

Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki
z dnia 15 listopada 2011 r.
 
 
w sprawie zmiany  Uchwały  Budżetowej Miasta Nowy Dwór Mazowiecki na rok 2011
 
 
Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy o samorządzie gminnym  ( j.t. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.),  art. 247 ust. 1, art. 257 pkt 1 i 3, art. 259 ust. 1  ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) oraz § 13 ust. 1 pkt 4 Uchwały Budżetowej Miasta Nowy Dwór Mazowiecki na rok 2011 Nr III/24/2010 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 15 grudnia 2010 r.,
 Burmistrz Miasta Nowy Dwór Mazowiecki zarządza, co następuje:
 
§ 1
 
Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu miasta Nowy Dwór Mazowiecki na 2011 r. zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia:
1) zmniejsza się dochody budżetu miasta na 2011 r. o kwotę 4.298,00 zł,
2) zwiększa się dochody budżetu miasta na 2011 r. o kwotę 118.434,30 zł,
 
Plan dochodów budżetu miasta ogółem wynosi 117.985.106,44 zł,  w tym:
1) dochody bieżące w kwocie: 95.686.048,63 zł,
2) dochody majątkowe w kwocie: 22.299.057,81 zł.
 
§ 2
 
Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu miasta Nowy Dwór Mazowiecki na 2011 r. zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia:
1) zmniejsza się wydatki budżetu miasta na 2011 r. o kwotę 385.349,00 zł,
2) zwiększa się wydatki budżetu miasta na 2011 r. o kwotę 499.485,30zł,
 
Plan wydatków budżetu miasta ogółem wynosi 149.467.106,44 zł,  w tym:
1) wydatki bieżące w kwocie: 93.122.007,72 zł,
2) wydatki majątkowe w kwocie: 56.345.098,72 zł.
 
§ 3
 
Wprowadza się zmiany w dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 3  do niniejszego zarządzenia.
 
§ 4
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku budżetowym 2011 oraz podlega ogłoszeniu.
 
Burmistrz
/-/ Jacek Kowalski
 
Wytworzył:
Udostępnił:
Kordulewska Martyna
(2011-11-30 10:05:38)
Ostatnio zmodyfikował:
Kordulewska Martyna
(2011-11-30 10:12:12)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 4379168