182/2011

 Z A R Z Ą D Z E N I E    Nr  182/ 2011

Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki
z dnia 21 listopada 2011 r.
 
 
w sprawie zmiany  Uchwały  Budżetowej Miasta Nowy Dwór Mazowiecki na rok 2011
 
 
Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy o samorządzie gminnym  ( j.t. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 222 ust. 4, art. 247 ust. 1, art. 257 pkt 1, 3  i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) oraz § 13 ust. 1 pkt 4 Uchwały Budżetowej Miasta Nowy Dwór Mazowiecki na rok 2011 Nr III/24/2010 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 15 grudnia 2010 r., Burmistrz Miasta Nowy Dwór Mazowiecki zarządza, co następuje:
 
§ 1
 
Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu miasta Nowy Dwór Mazowiecki na 2011 r. zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia:
1) zwiększa się dochody budżetu miasta na 2011 r. o kwotę 31.900,00 zł,
 
Plan dochodów budżetu miasta ogółem wynosi 118.017.006,44 zł,  w tym:
1) dochody bieżące w kwocie: 95.717.948,63 zł,
2) dochody majątkowe w kwocie: 22.299.057,81 zł.
 
§ 2
 
Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu miasta Nowy Dwór Mazowiecki na 2011 r. zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia:
1) zmniejsza się wydatki budżetu miasta na 2011 r. o kwotę 155.500,00 zł,
2) zwiększa się wydatki budżetu miasta na 2011 r. o kwotę 187.400,00 zł,
 
Plan wydatków budżetu miasta ogółem wynosi 149.499.006,44 zł,  w tym:
1) wydatki bieżące w kwocie: 93.145.907,72 zł,
2) wydatki majątkowe w kwocie: 56.353.098,72 zł.
 
§ 3
 
Wprowadza się zmiany w dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 3  do niniejszego zarządzenia.
 
§ 4
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku budżetowym 2011 oraz podlega ogłoszeniu.
 
Burmistrz
/-/ Jacek Kowalski
 
Wytworzył:
Udostępnił:
Kordulewska Martyna
(2011-11-30 10:15:40)
Ostatnio zmodyfikował:
Kordulewska Martyna
(2011-11-30 10:20:16)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki