XIV/158/2011

Uchwała Nr XIV/ 158/2011
Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim
z dnia 29 listopada 2011r.

w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591;z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005r. Nr 172, poz. 1441; z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 106, poz. 675, Nr 40, poz. 230; z 2011r. Nr 117, poz. 679, Nr 21, poz. 113) oraz art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych1 (tekst jednolity: Dz.U. z 2010r. Nr 95, poz. 613, Nr 96, poz. 620, Nr 225, poz. 1461, Nr 226, poz. 1475; z 2011r. Nr 102, poz. 584, Nr 112, poz. 654, Nr 171, poz. 1016), Rada Miejska w Nowym Dworze Mazowieckim uchwala  co następuje:

§ 1

1. Zwalnia się od podatku od nieruchomości: grunty, budynki lub ich części i budowle lub ich części, zajęte na prowadzenie działalności w zakresie:

     1) kultury fizycznej i sportu,

     2) pomocy społecznej,

     3) ochrony przeciwpożarowej.

2. Zwolnienia, o których mowa w ust. 1 nie obejmują: gruntów, budynków lub ich części, budowli lub ich części, związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą.

§ 2

Traci moc uchwała Nr III/19/2010 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 15 grudnia 2010r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Nowy Dwór Mazowiecki.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2012r.

Przewodniczący Rady Miejskiej
/-/ Krzysztof Bisialski

 

 

Wytworzył:
Rada Miejska
Udostępnił:
Kordulewska Martyna
(2011-12-02 14:18:22)
Ostatnio zmodyfikował:
Kordulewska Martyna
(2011-12-05 11:03:59)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki