☰ Menu Prawe Menu ☰
Nowy Dwór Mazowiecki

Środa 27.09.2023

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

189/2011

Z A R Z Ą D Z E N I E  Nr 189/2011
Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki
z  dnia 06 grudnia 2011 r.

w sprawie: wprowadzenia zmian do Regulaminu wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Miejskim w Nowym Dworze Mazowieckim.

Na podstawie art. 772 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 ze zm.), art. 33 ust. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zm.), ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458 ze zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. Nr 50, poz. 398 ze zm.) zarządzam co następuje:

§ 1

W zarządzeniu Nr 49/2010 Burmistrza Miasta z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie wprowadzenia  Regulaminu wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Miejskim w Nowym Dworze Mazowieckim wprowadza się następujące zmiany:

1)    § 18 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

1.    Dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach obsługi tworzy się fundusz premiowy, w ramach posiadanych środków na wynagrodzenia.

2.    Wysokość funduszu premiowego, o którym mowa w ust. 1 oraz warunki przyznawania i wypłacania premii ustala Burmistrz Miasta w Regulaminie premiowania pracowników na stanowiskach obsługi w Urzędzie Miejskim w Nowym Dworze Mazowieckim, stanowiącym Załącznik Nr 4 do Regulaminu.

2)   Załącznik Nr 4 otrzymuje brzmienie:

REGULAMIN  PREMIOWANIA

pracowników  na  stanowiskach obsługi

w  Urzędzie  Miejskim  w Nowym  Dworze  Mazowieckim.

I.     ZASADY OGÓLNE

§ 1

1.    W ramach środków na wynagrodzenia osobowe tworzy się wydzielony fundusz z przeznaczeniem na premie dla pracowników obsługi zwany dalej funduszem premiowym, w wysokości 50%  planowanych wynagrodzeń zasadniczych tej grupy pracowników.

2.    Pracownikowi, który spełnił wymagania określone w § 4 przysługuje premia w wysokości 50 % wynagrodzenia zasadniczego.

3.    W szczególnie uzasadnionych przypadkach premia może być podwyższona do 80 % pensji zasadniczej.                                                                                 

§ 2

1.    Wypłata premii następuje z dołu w okresach miesięcznych w terminie wypłat wynagrodzenia za pracę za dany miesiąc.

§ 3

1. Decyzję o przyznaniu w określonej wysokości, pozbawieniu lub zmniejszeniu premii indywidualnej wydaje Burmistrz lub Z-ca Burmistrza, na wniosek bezpośredniego przełożonego danego pracownika.

2. Wniosek, o którym mowa w punkcie 1 przedkłada się do akceptacji Burmistrza Miasta lub jego Zastępcy, do 20 dnia każdego miesiąca, za okres od 20 dnia miesiąca poprzedniego do dnia 19 bieżącego miesiąca.

II.    KRYTERIA PRZYZNAWANIA PREMII

§ 4

l. Premia jest przyznawana tym pracownikom, którzy właściwie wywiązują się z powierzonych im zadań, a w szczególności:

a)  starannie i terminowo wykonują obowiązki wynikające z zakresu ich czynności, bądź inne prace zlecone przez bezpośredniego przełożonego,

b)  przestrzegają obowiązujące przepisy: o bezpieczeństwie i higienie pracy, porządku i dyscyplinie, przeciwpożarowe, a także wewnętrzne ustalenia bezpośredniego przełożonego,

c)  dbają o mienie zakładu i posługują się przydzielonym sprzętem i materiałami w sposób oszczędny i racjonalny,

d)  punktualnie rozpoczynają i kończą pracę,

e)  dbają o organizację czasu pracy w taki sposób, aby był on w pełni wykorzystywany dla realizacji zadań,

f)  wykazują inicjatywę i aktywny stosunek do wykonywanej pracy,

g)  dbają o właściwe stosunki interpersonalne w zakładzie pracy.

III.   ZASADY  POZBAWIANIA  I  ZMNIEJSZANIA  PREMII  ORAZ  JEJ  PODWYŻSZANIA.

§ 5

1. Pracownik traci prawo do premii za dany miesiąc w wypadku:

a)  nie usprawiedliwionej nieobecności w pracy choćby w jednym dniu w ciągu miesiąca,

b)  stawienia się w pracy w stanie wskazującym na spożycie alkoholu lub spożywanie alkoholu
w czasie pracy,

c)  rozwiązania stosunku pracy bez wypowiedzenia z winy pracownika,

d)  zawinionego narażenia zakładu pracy (działaniem lub zaniedbaniem) na straty majątku lub jego uszkodzenie,

e)    usprawiedliwionej nieobecności trwającej więcej niż 20 dni.

2. Premia może ulec obniżeniu w wypadku:

a)  niepełnego lub niewłaściwego wykonania zadań wymienionych w § 4,

b)  nie usprawiedliwionego spóźniania się do pracy lub opuszczania zakładu pracy w czasie godzin pracy,

c)  stwierdzenia przez właściwe organy kontroli i nadzoru nieprawidłowej działalności, które wystąpiły
z bezpośredniej winy odpowiedzialnego pracownika,

d)  odmówienia wykonania polecenia służbowego,

e)  w przypadku usprawiedliwionej nieobecności pracownika w pracy tj. choroby pracownika
lub członka jego rodziny wymagającej osobistej opieki sprawowanej przez pracownika, ulega odliczeniu premia regulaminowa o 1 punkt procentowy za każdy dzień roboczy zwolnienia
do 20 dni, a w przypadku usprawiedliwionej nieobecności pracownika powyżej 20 dni pracownik traci prawo do premii w całości za dany miesiąc.

3.    Jeżeli przewinienia, o których mowa w pkt 1, 2 lub zwiększony zakres obowiązków, o którym mowa w pkt 5 nastąpiły po naliczeniu premii za dany miesiąc - konsekwencje premiowe mają zastosowanie w następnym miesiącu.

4.    Pozbawienie premii lub jej obniżenie z przyczyn określonych w pkt 1 lub 2 pkt a) – d) wymaga pisemnego poinformowania pracownika.

5.    Premia nie wykorzystana w danym miesiącu z powodu jej obniżenia lub pozbawienia pracowników, może być przydzielona innym pracownikom w danym lub następnych miesiącach roku kalendarzowego, ze szczególnym uwzględnieniem pracowników zastępujących nieobecnych.

IV.   POSTANOWIENIA  KOŃCOWE.

§ 6

1.  Wypłaty premii mogą być dokonywane wyłącznie w oparciu o postanowienia niniejszego regulaminu.

2.  W przypadku pozbawienia pracownika premii w części lub w całości za przewinienia określone
w § 5 pkt 1 i 2 pracownikowi przysługuje prawo wniesienia odwołania do Burmistrza w ciągu
7 dni od powzięcia wiadomości o nie przyznaniu premii.

3. Pracodawca powiadamia pracownika na piśmie o przyjęciu odwołania lub jego odrzuceniu.

4. Wszelkie zmiany regulaminu wymagają formy pisemnej.

§ 7

Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Kadr.

§ 8

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 22 grudnia 2011 r., tj. po upływie 2 tygodni od dnia podania go do wiadomości pracowników poprzez przekazanie do poszczególnych Wydziałów Urzędu i samodzielnych stanowisk pracy.

 

  B u r m i s t r z

  /-/ Jacek Kowalski

Wytworzył:
Udostępnił:
Kordulewska Martyna
(2011-12-12 09:41:14)
Ostatnio zmodyfikował:
Kordulewska Martyna
(2011-12-12 09:43:29)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 4379168