☰ Menu Prawe Menu ☰
Nowy Dwór Mazowiecki

Czwartek 28.09.2023

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

190/2011

Z A R Z Ą D Z E N I E  Nr 190/2011
Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki
z  dnia 06 grudnia 2011 r.

w sprawie: wprowadzenia zmian do Regulaminu Pracy Urzędu Miejskiego w Nowym Dworze Mazowieckim.

Na podstawie art.104 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (Dz. U. 1998 r. Nr 21 poz. 94 z póź. zm.), art. 42 ustawy o pracownikach samorządowych z dnia 21 listopada 2008 r. (Dz. U. Nr 223, poz. 1458 z póź. zm.) –   zarządzam co następuje:

§ 1

W zarządzeniu Nr 174/2010 Burmistrza Miasta z dnia 1 października 2010 r. w sprawie wprowadzenia  Regulaminu Pracy Urzędu Miejskiego w Nowym Dworze Mazowieckim wprowadza się następujące zmiany:

1)      W Rozdziale II § 17 otrzymuje brzmienie:

Wprowadza się zakaz palenia tytoniu.

2)      W Rozdziale IV § 19 ust. 10 otrzymuje brzmienie:

Pracownicy niepełnosprawni, zaliczeni do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności, jeżeli lekarz przeprowadzający badania profilaktyczne pracowników lub w razie jego braku lekarz sprawujący opiekę nad osobą niepełnosprawną wyda w odniesieniu do tej osoby zaświadczenie o celowości stosowania skróconej normy czasu pracy –  pracują 7 godzin na dobę i 35 godzin tygodniowo. Obniżenie norm czasu pracy osób niepełnosprawnych nie powoduje obniżenia wysokości wynagrodzenia. Osoby niepełnosprawne, niezależnie od stopnia niepełnosprawności nie mogą być zatrudnione w porze nocnej i w godzinach nadliczbowych.

3)      W Rozdziale V § 20 ust. 8 otrzymuje brzmienie:

Urlop niewykorzystany zgodnie z planem urlopów powinien być udzielony pracownikowi najpóźniej do końca III kwartału następnego roku kalendarzowego.

4)      W Rozdziale VIII dodaje się  

a)      § 32¹ w brzmieniu: Pracodawca zapoznaje pracowników z ryzykiem zawodowym występującym w miejscu pracy.

b)      § 36¹ w brzmieniu: Pracodawca wyznacza osoby do udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Wykaz osób określa odrębne zarządzenie Burmistrza Miasta.

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Kadr.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 r., tj. po upływie 2 tygodni od dnia podania go do wiadomości pracowników poprzez przekazanie do poszczególnych Wydziałów Urzędu i samodzielnych stanowisk pracy.

  B u r m i s t r z

  /-/ Jacek Kowalski

Wytworzył:
Udostępnił:
Kordulewska Martyna
(2011-12-12 09:50:09)
Ostatnio zmodyfikował:
Kordulewska Martyna
(2011-12-12 09:51:04)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 4379168