193/2011

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr  193/2011
Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki
z dnia 8 grudnia 2011r..

w sprawie: powołania komisji likwidacyjnej składników majątku ruchomego

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 ze zm.) oraz na podstawie § 43 ust. 4 Zarządzenia nr 159/2008 Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki z dnia 22 września 2008r w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami majątku ruchomego, powierzonego jednostkom budżetowym i zakładom budżetowym Miasta Nowy Dwór Mazowiecki zarządzam:

§ 1

Powołuje się Komisję  likwidacyjną  w składzie:

1. Iwona Kuczera – Przewodnicząca,

2. Iwona Ziemak  – członek,

3. Aneta Piekut – członek,

4. Sławomir Jędrzejewski – członek.

§ 2

Do zadań Komisji likwidacyjnej należy:

1.        Dokonywanie fizycznej likwidacji zużytych składników majątkowych, stanowiących własność Urzędu Miejskiego w Nowym Dworze Mazowieckim.

2.        Sporządzanie protokołów  likwidacyjnych  z przeprowadzonych likwidacji.

3.        Wypełnianie druków „Likwidacja środka trwałego” LT dla każdego zlikwidowanego składnika majątkowego.

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się Zastępcy Burmistrza Miasta Panu Jackowi Gerelukowi.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

                                                                                    Burmistrz

                                                                                  /-/ Jacek Kowalski 

Wytworzył:
Udostępnił:
Kordulewska Martyna
(2011-12-12 10:21:24)
Ostatnio zmodyfikował:
Kordulewska Martyna
(2011-12-12 10:22:46)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki